duminică, 14 septembrie 2008

Regulamentul şcolar - index tematic pe articole

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – index tematic pe articole

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 2 – toţi cei care intră în contact cu şcoala trebuie să respecte acest regulament;
Art. 3 – egalitatea drepturilor;
Art. 4 – Statul sprijină unităţile de învăţământ fără a le încălca independenţa instituţională;
Art. 5 – respectarea actelor normative generale şi speciale;
Art. 6 – posibilitatea existenţei unui regulament intern;
Art. 7 – şcoala este apolitică, în afara prozelitismului religios;
Art. 8 – structura anului şcolar; suspendarea cursurilor în situaţii speciale;
Art. 9 – acelaşi;


Capitolul II. Organizarea unităţilor de învăţământ

Art. 10 – repartizarea elevilor pe unităţi de învăţământ;
Art. 11 – formaţiunile de studiu (grupe, clase, ani de studiu);
Art. 12 – continuitatea studiului limbilor moderne;
Art. 13 – acelaşi;
Art. 14 – ora de curs;


Capitolul III. Conducerea unităţilor de învăţământ

Secţiunea I. Dispoziţii generale
Art. 15 – ca în Legea învăţământului nr. 84/1995 şi Legea statutului personalului didactic nr. 128/1997

Secţiunea II. Directorul
Art. 16 – relaţiile directorului cu Consiliul de administraţie al unităţii; cu inspectoratul şcolar; cu terţii; cu colegii; cu compartimentul financiar-contabil al unităţii; vizitarea unităţii de învăţământ;
Art. 17 – indemnizaţia de conducere şi norma de predare ale directorului;
Art. 18 – directorul ca preşedinte al consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie; numirea comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau diferenţe;
Art. 19 – atribuţiile funcţiei de conducere a directorului; proiectul de dezvoltare a şcolii; proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din UE; proiectul planului de şcolarizare; numirea învăţătorilor/diriginţilor; numirea şefilor de catedre şi ai comisiilor metodice; comisia de curriculum; propunerea membrilor consiliului de administraţie; fişele posturilor; asistenţele la orele de curs; activitatea de formare continuă a personalului; serviciul pe şcoală;
Art. 20 – atribuţiile directorului ca angajator; aprobarea concediilor de odihnă; aprobarea concediului fără plată şi a zilelor libere plătite; absenţele şi întârzierile din condică; atribuirea orelor rămase neocupate; comisia de salarizare;
Art. 21 – atribuţiile directorului în calitate de evaluator; propunerea personalului pentru premiere; apreciere pentru salariu de merit şi gradaţia de merit;
Art. 22 – atribuţiile directorului în calitate de ordonator de credite; proiectul de buget; integritatea bunurilor din administrare; contabilitate;
Art. 23 – alte atribuţii; evidenţa actelor şcolare; resursele extrabugetare; aplicarea sancţiunilor;
Art. 24 – raportul anuale privind starea învăţământului în unitatea şcolară;
Art. 25 – coordonarea mai multor unităţi în comunele şi oraşele mici;
Art. 26 – directorul adjunct;

Secţiunea III. Consiliul profesoral
Art. 27 – componenţa consiliului; când se întruneşte; secretarul consiliului profesoral; semnarea procesului verbal;
Art. 28 – atribuţiile consiliului profesoral; validarea notelor la purtare mai mici de 7; oferta de discipline opţionale; aprecieri la adresa activităţii personalului care solicită salariul de merit şi gradaţia de merit;
Art. 29 – participarea minimă la şedinţele consiliului profesoral; votul;

Secţiunea IV. Consiliul de administraţie
Art. 30 – rol de decizie;
Art. 31 – atribuţiile consiliului de administraţie; administrarea resurselor extrabugetare; acordarea calificativelor anuale pentru întreg personalul salariat; aprobarea acordării burselor şcolare;
Art. 32 – coordonarea domeniilor de activitate;
Art. 33 – componenţa consiliului; procesele-verbale;
Art. 34 – solicitarea întrunirii consiliului de administraţie;

Secţiunea V. Catedrele/comisiile metodice
Art. 35 – constituirea catedrelor/comisiilor metodice;
Art. 36 – atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice;
Art. 37 – atribuţiile şefului catedrei/comisie metodice; şedinţa;

Secţiunea VI. Consiliul clasei
Art. 38 – componenţa consiliului clasei;
Art. 39 – obiectivele consiliului clasei;
Art. 40 – atribuţiile consiliului;
Art. 41 – coordonarea activităţii clasei de către învăţător/diriginte; obligativitatea funcţiei de diriginte;
Art. 42 – atribuţiile învăţătorului/dirigintelui;

Capitolul IV. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Art. 43 – unitatea adoptă strategia funcţionării comisiei;
Art. 44 – componenţa comisiei;


Capitolul V. Părinţii

Secţiunea I. Dispoziţii generale
Art. 45 – periodicitatea cu care părinţii trebuie să contacteze învăţătorul/dirigintele;

Secţiunea II. Comitetul de părinţi al clasei
Art. 46 – componenţa;
Art. 47 – atribuţiile;
Art. 48 – fondul clasei;

Secţiunea III. Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi
Art. 50 – componenţa;
Art. 51 – consiliul reprezentativ al părinţilor poate deveni asociaţie cu personalitate juridică;
Art. 52 – atribuţii;
Art. 53 – atragerea de resurse extrabugetare;
Art. 54 – cheltuirea resurselor;


Capitolul VI. Evaluarea

Sectiunea I. Evaluarea rezultatelor elevilor
Art. 54 – evaluarea se face ritmic;
Art. 55 – fiecare semestru are şi perioade de consolidare şi evaluare a competenţelor elevilor;
Art. 56 – instrumentele de evaluare;
Art. 57 – notarea; numărul de note la fiecare disciplină; tezele; calcularea mediei;

Secţiunea II. Încheierea situaţiei şcolare
Art. 59 – calcularea mediei;
Art. 60 – consemnarea mediilor în catalog;
Art. 61 – scutirea le educaţia fizică;
Art. 62 – elevii-sportivi;
Art. 63 – promovarea;
Art. 64 – amânarea;
Art. 65 – încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi;
Art. 66 – corigenţa;
Art. 67 – repetenţia;
Art. 68 – înscrierea în anul şcolar următor a elevilor repetenţi; depăşirea vârstei de şcolarizare; a doua şansă;
Art. 69 – elevii şcolarizaţi în alte ţări; examene de diferenţă;
Art. 70 – studiile în străinătate ale elevilor înscrişi în învăţământul românesc;
Art. 71 – formalităţi de încheiere a situaţiei;

Secţiunea III. Examenele organizate de unităţile de învăţământ
Art. 72 – clasificarea examenelor; examene de corigenţă, examene de încheiere a situaţiei şcolare; examene de diferenţe;
Art. 73 – perioadele de examen;
Art. 74 – reexaminarea;
Art. 75 – materia de examen;
Art. 76 – probele de examen;
Art. 77 – comisia de examen;
Art. 78 – organizarea probei scrise şi a probei orale;
Art. 79 – promovarea;
Art. 80 – reexaminarea celor care nu au putut veni la examen pe motiv de boală;
Art. 81 – proceduri de încheiere a examenelor;
Art. 82 – consemnarea rezultatelor examenelor în catalog;


Capitolul VII. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

Art. 84 – personalul din învăţământ; clasificare; formare continuă; ţinuta morală; relaţia cu elevii; interdicţia pedepselor corporale şi a agresării verbale; interdicţia şpăgii; analizele medicale;
Art. 85 – regulamentul de ordine interioară;
Art. 86 – secretariatul;
Art. 87 – serviciul de contabilitate;
Art. 88 – serviciul de administraţie;
Art. 89 – bibliotecarul;
Art. 90 – laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul, pedagogul, profesorul documentarist;


Capitolul VIII. Elevii

Secţiunea I. Dobândirea calităţii de elev
Art. 91 – calitatea de elev;
Art. 92 – obţinerea şi reobţinerea calităţii de elev;

Secţiunea II. Exercitarea calităţii de elev
Art. 93 – frecventarea orelor consemnarea absenţelor;
Art. 94 – motivarea absenţelor;
Art. 95 – scutirea de prezenţă a elevilor cu handicap fizic, nedeplasabili, boli cronice grave;
Art. 96 – sprijinirea elevilor aflaţi în situaţii speciale;

Secţiunea III. Drepturile elevilor
Art. 97 – elevii se bucură de toate drepturile constituţionale; dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării;
Art. 98 – gratuitatea învăţământului; suportul financiar pentru elevi;
Art. 99 – gratuitatea pentru copiii personalului didactic;
Art. 100 – asistenţa psihopedagogică şi medicală gratuită; reducere la bilete;
Art. 101 – dreptul de a primi premii;
Art. 102 – gratuitatea manualelor şcolare;
Art. 103 – dreptul de a studia în limba maternă;
Art. 104 – dreptul de a opta pentru tipul şi forma de învăţământ dorită;
Art. 105 – consiliul elevilor;
Art. 106 – activităţile extraşcolare;
Art. 107 – libertatea de asociere a elevilor;
Art. 108 – libertatea de a redacta reviste/publicaţii şcolare;
Art. 109 – promovarea de 2 ani într-un an;

Secţiunea IV. Îndatoririle elevilor
Art. 111 – comportare civilizată;
Art. 112 – interzicerea distrugerii documentelor şcolare; interzicerea distrugerea bunurilor din patrimoniu; interzicerea difuzării de materiale care cultivă violenţa şi intoleranţa; interzicerea organizării de acţiuni de protest care afectează activitatea de învăţământ; interzicerea blocării căilor de acces; interzicerea drogurilor, băuturilor alcoolice, ţigărilor şi a jocurilor de noroc; interdicţia introducerii oricăror tipuri de arme; interdicţia materialelor pornografice; interdicţia utilizării telefoanelor celulare în timpul cursurilor şi a examenelor; interdicţia lansării de anunţuri false cu privirea amplasării de materiale explozibile; interdicţia ţinutei ostentative; interdicţia jignirii şi a agresivităţii în limbaj şi comportament;
Art. 113 – obligativitatea purtării carnetului de elev;
Art. 114 – obligativitatea returnării manualelor şcolare gratuite;

Secţiunea V. Recompensarea elevilor
Art. 115 – tipuri de recompense;
Art. 116 – premiile de sfârşit de an şcolar;
Art. 117 – alte premii şi burse;

Secţiunea VI. Sancţiunile aplicate elevilor
Art. 118 – tipuri de sancţiuni;
Art. 119 – observaţia individuală;
Art. 120 – mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei / consiliului profesoral;
Art. 121 – mustrarea scrisă;
Art. 122 – retragerea temporară sau definitivă a bursei;
Art. 123 – eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
Art. 124 – mutarea disciplinară la o clasă paralelă;
Art. 125 – preavizul de exmatriculare;
Art. 126 – exmatricularea;
Art. 127 – exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ;
Art. 128 – exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
Art. 129 – exmatricularea din toate unităţile de învăţământ;
Art. 130 – anularea sancţiunilor din articolele 120-123;
Art. 131 – scăderea notei la purtare pentru absenţe;
Art. 132 – deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ;
Art. 133 – contestaţiile pentru sancţiuni;
Art. 134 – contestaţia pentru exmatricularea definitivă din învăţământ;

Secţiunea VII. Transferul elevilor
Art. 135 – dreptul de transfer;
Art. 136 – mediile de transfer;
Art. 137 – transferul în învăţământul primar;
Art. 138 – transferul în învăţământul profesional;
Art. 139 – transferul gemenilor;
Art. 140 – transferul în învăţământul postliceal;
Art. 141 – transferul în învăţământul liceal;
Art. 142 – transferul elevilor de la şcoala de arte şi meserii;
Art. 143 – transferul de la o formă de învăţământ la alta;
Art. 144 – transferul de la învăţământul particular la învăţământul de stat şi viceversa;
Art. 145 – nepromovarea exemenelor de diferentă;
Art. 146 – perioadele de transfer cu păstrarea formei de învăţământ;
Art. 147 – transferurile cu schimbarea formei de învăţământ;
Art. 148 – transferul în timpul anului şcolar;
Art. 149 – solicitarea situaţiei şcolare de la unitatea şcolară de provenienţă;

Secţiunea VIII. Încetarea calităţii de elev
Art. 150 – situaţii;


Capitolul IX – Învăţământul special

Art. 151 – regulament specific;
Art. 152 – înscrierea în învăţământul de masă a elevilor cu deficienţe uşoare şi medii;
Art. 153 – sfera educaţiei speciale;
Art. 154 – servicii oferite de către unităţile de învăţământ special şcolilor de masă;
Art. 155 – planuri de învăţământ modificate;
Art. 156 – existenţa claselor din şcolile de masă în unităţile de învăţământ special;
Art. 157 – tipul şi gradul de deficienţă;
Art. 158 – elevii cu deficienţe integraţi în învăţământul de masă;
Art. 159 – transferul elevilor cu deficienţe;
Art. 160 – finanţarea deplasării, a mesei şi a cazării elevilor cu deficienţe;


Capitolul X. Transportul elevilor

Art. 161 – transportul cu microbuzele oferite de minister;
Art. 162 – însoţirea elevilor în mijloacele de transport;
Art. 163 – comportamentul pe mijloacele de transport;


Capitolul XI. Dispoziţii finale

Art. 164 – interzicerea fumatului;
Art. 165 – completările prezentului regulament;
Art. 166 – interzicerea constituirii de fonduri de protocol destinate derulării evaluărilor naţionale;
Art. 167 – popularizarea regulamentului;
Art. 170 – obligativitatea elaborării regulamentului intern.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO