miercuri, 22 iulie 2009

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date - (index)

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. – Scopul legii: protejarea dreptului la viaţă intimă

Art. 2. – Domeniul legii

Art. 3. – Definiţii (date cu caracter personal; prelucrarea datelor cu caracter personal; stocarea; sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal; operator; persoana împuternicită de către operator; terţ; destinatar; date anonime)


CAPITOLUL II. Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 4. - Caracteristicile datelor cu caracter personal in cadrul prelucrarii

Art. 5. - Conditii de legitimitate privind prelucrarea datelor

Art. 6. - Incheierea operatiunilor de prelucrare


CAPITOLUL III - Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 7. - Prelucrarea unor categorii speciale de date (privind originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filosofice sau de natură similară, apartenenţa sindicală, starea de sănătate sau viaţa sexuală)

Art. 8. - Prelucrarea datelor cu caracter personal avand functie de identificare

Art. 9. - Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate

Art. 10. - Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contraventii

Art. 11. - Exceptii


CAPITOLUL IV - Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

Art. 12. - Informarea persoanei vizate

Art. 13. - Dreptul de acces la date

Art. 14. - Dreptul de interventie asupra datelor

Art. 15. - Dreptul de opozitie

Art. 16. - Exceptii

Art. 17. - Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Art. 18. - Dreptul de a se adresa justitiei


CAPITOLUL V - Confidentialitatea si securitatea prelucrarilor

Art. 19. - Confidentialitatea prelucrarilor

Art. 20. - Securitatea prelucrarilor


CAPITOLUL VI - Supravegherea si controlul prelucrarilor de date cu caracter personal

Art. 21. - Autoritatea de supraveghere

Art. 22. - Notificarea catre autoritatea de supraveghere

Art. 23. - Controlul prealabil

Art. 24. - Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal

Art. 25. - Plangeri adresate autoritatii de supraveghere

Art. 26. - Contestarea deciziilor autoritatii de supraveghere

Art. 27. - Exercitarea atributiilor de investigare

Art. 28. - Norme de conduita


CAPITOLUL VII - Transferul in strainatate al datelor cu caracter personal

Art. 29. - Conditiile transferului in strainatate al datelor cu caracter personal

Art. 30. - Situatii in care transferul este intotdeauna permis


CAPITOLUL VIII - Contraventii si sanctiuniArt. 31. - Omisiunea de a notifica si notificarea cu rea-credinta

Art. 32. - Prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal

Art. 33. - Neindeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea si aplicarea masurilor de securitate

Art. 34. - Refuzul de a furniza informatii

Art. 35. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor


CAPITOLUL IX - Dispozitii finale

Art. 36. - Intrarea in vigoare

Read more...

OUG nr. 119/2007 privind combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

CAPITOLUL I. Definitii

Art. 1. Definiţiile termenilor: contract comercial, autoritate contractantă, întârzierea plăţii, titlu executoriu


CAPITOLUL II. Domeniul de aplicare

Art. 2. Creanţele certe


CAPITOLUL III. Dobanda aplicabila obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

Art. 3. Modalităţi de producere a dobânzilor; daune-interese suplimentare; anularea unor convenţii

Art. 4. Fixarea liberă a dobânzilor pentru întârziere; rata dobânzii de referinţă a BNR


CAPITOLUL IV - Dispozitii procedurale

Art. 5. Depunerea cererii; nu este necesară parcurgerea etapei concilierii directe

Art. 6. Componenţa cererii; anexele cererii; numărul de exemplare

Art. 7. Citarea părţilor; necunoaşterea domiciliului pârâtului; depunerea întâmpinării

Art. 8. Plata sumei datorate; înţelegerea asupra plăţii; hotărârea irevocabilă; hotărârea de expedient

Art. 9. Contestarea creanţei prin întâmpinare; respingerea cererii creditorului


Art.10. Ordonanţa de plată

Art. 11. Cererea de chemare în judecată potrivit dreptului comun

Art. 12. Termenul de judecată

Art. 13. Cererea în anulare

Art. 14. Titlu executoriu; contestaţie la executare

Art. 15. Taxa de timbru

Read more...

marți, 21 iulie 2009

OUG nr. 116/2007, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale (index tematic pe articole)

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1 – Organizarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale; agenţii teritoriale subordonate

Art. 2 – Scopul Agenţiei

Art. 3 – Finanţarea cheltuielilor

Art. 4 – Principiile care stau la baza funcţionării Agenţiei

Art. 5 – Obiectivele politicilor şi strategiilor din domeniul asistenţei sociale

Art. 6 – Contractul de gestiune şi performanţă managerială cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Capitolul II - Atributiile, organizarea si functionarea Agentiei

Sectiunea 1 - Atributiile Agentiei


Art. 7 – Atribuţiile principale ale Agenţiei

Art. 8 – Relaţii de parteneriat cu alte autorităţi şi instituţii, reprezentanţi ai societăţii civile; contracte cu persoane fizice sau juridice

Art. 9 – Preluarea atribuţiilor şi responsabilităţilor de administrare şi gestionare a prestaţiilor sociale


Sectiunea 2 - Organizarea si functionarea Agentiei


Art. 10 – Personalul Agenţiei

Art. 11 – Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi ale Agenţiei

Art. 12 – Patrimoniul Agenţiei

Sectiunea 3 - Conducerea Agentiei


Art. 13 – Preşedintele; numire; drepturi salariale

Art. 14 – Secretarul general

Art. 15 – Mandatul preşedintelui

Art. 16 – Atribuţiile şi responsabilităţile Preşedintelui


Capitolul III - Agentiile teritoriale


Art. 17 – Atribuţiile agenţiilor teritoriale

Art. 18 - Conducerea

Art. 19 – Atribuţiile şi responsabilităţile directorilor executivi


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 20 – Numărul de posturi, salarizarea personalului

Art. 21 – Numirea preşedintelui Agenţiei
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primul-ministru va numi presedintele Agentiei.

Art. 22 – Preluarea atribuţiilor

Art. 23 – Alocarea de mijloace şi resurse umane, materiale şi financiare

Art. 24 – Modificările în structura bugetului de stat

Art. 25 – Statutul de organizare şi funcţionare al Agenţiei

Read more...

luni, 6 iulie 2009

finele de neprimire

Numite şi cauzele de neprimire. Reprezintă acele cauze sau condiţii care sustrag o categorie de acte administrative de la controlul în faţa instanţelor de contencios administrativ. Absenţa finelor de neprimire constituie una dintre condiţiile de admisibilitate a acţiunii directe în contenciosul administrativ.

Read more...

Speţa 3 – Drept civil

Un minor în vârstă de 13 ani încheie un contract de prestări servicii cu X, persoană fizică autorizată, pentru efectuarea unor reparaţii la imobilul proprietatea sa. Pentru acoperirea costurilor acestei lucrări, el vinde nişte mobilă proprietatea sa. Analizaţi valabilitatea actelor în funcţie de împrejurări.

Soluţie:

Contractând o persoană fizică autorizată pentru efectuarea unor reparaţii la imobilul proprietatea sa, minorul întreprinde un act de administrare a bunurilor şi a patrimoniului. Problema acestei speţe rezidă în a şti dacă vânzarea mobilei poate fi caracterizată drept act de dispoziţie sau este tot un act de administrare a patrimoniului. Este cu neputinţă să operăm o clasificare adecvată fără a şti dacă mobila respectivă era în pericol de a pieri sau a se strica, caz în care vânzarea ar fi valabilă, sau dacă, dimpotrivă, natura ei o făcea să poată fi înscrisă în patrimoniul minorului, caz în care ar fi fost nevoie de încuviinţarea prealabilă a tutorelui.

Read more...

Speţa 2 – Drept civil

X, minor în vârstă de 12 ani, are în patrimoniu, în urma decesului părinţilor săi, o casă, un autoturism şi o serie de alte bunuri mobile de valoare mai mică (participaţii la mai multe societăţi comerciale). Y, bunicul lui X, numit tutore al acestuia, vinde autoturismul rămas (participaţiile la o societate) lui X către un terţ, apreciind că bunul nu este folositor minorului, pentru a efectua îmbunătăţiri şi reparaţii la imobilul proprietatea lui X. Două luni mai târziu, autoritatea tutelară solicită anularea contractului pe motiv că a fost un act de dispoziţie care nu a fost încuviinţat. În apărare, Y susţine că, în realitate, este vorba despre un act de administrare. Analizaţi situaţia juridică.

Soluţie:

Reprezentantul legal poate să încheie singur acte de administrare a patrimoniului incapabilului, acte care se caracterizează prin faptul că, deşi implică înstrăinarea unor bunuri şi, ca urmare, sunt prin natura lor acte de dispoziţie, beneficiază de regimul actelor de administrare datorită rezultatului lor. Automobilul lui X se încadrează în categoria bunurilor supuse pieirii sau stricăciunii, dat fiind faptul că ar trebuie să stea nefolosit timp de 6 ani, până când minorul ar putea avea dreptul să-l folosească pe şoselele publice. Aşadar, Y are dreptate atunci când spune că este un bun nefolositor pentru minor. Scopul vânzării (efectuarea de îmbunătăţiri şi reparaţii la imobilul proprietatea lui X) face să nu fie necesară încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare.

Read more...

Speţa 1 - Drept civil

A, un minor cu capacitate de exerciţiu restrânsă, încheie un contract de închiriere cu B, pe o perioadă de patru ani, având ca obiect un apartament situat în Cluj-Napoca, proprietatea sa. La două luni de la încheierea contractului, X, reprezentantul legal al minorului, solicită anularea actului, deoarece a fost încheiat fără încuviinţarea sa. B se opune admiterii acţiunii, arătând că actul nu este lezionar pentru minor. Analizaţi situaţia juridică.

Soluţie:

Actul închirierii unui bun face parte din categoria acelor acte pe care minorul cu capacitate restrânsă le poate încheia singur fără să fie nevoie de încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului sau reprezentantului său, în măsura în care nu sunt lezionare, adică nu produc minorului o pagubă datorită disproporţiei vădite dintre prestaţia proprie şi prestaţia celeilalte părţi.

Aşadar, X nu poate solicita anularea actului pe motivul că a fost încheiat fără încuviinţarea sa. El poate eventual să-l contrazică pe B, atunci când acesta arată că actul nu este lezionar pentru minor, dacă circumstanţele îi permit.

Read more...

miercuri, 1 iulie 2009

Legea nr. 51/1995, organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in 2001, consolidata (index tematic pe articole)

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1 – Profesie liberală; obligativitatea înscrierii într-un barou, component al UNBR

Art. 2 – Independenţa avocatului; dreptul avocatului să asiste şi să reprezinte; dreptul clientului de a-şi alege avocatul

Art. 3 – Modalităţi de realizare a activităţii avocatului

Art. 4 – Protecţia legii

Art. 5 – Formele de exercitare a profesiei de avocat

Art. 5^1 – Societatea civilă profesională cu răspundere limitată

Art. 6 – Convenţiile de colaborare cu experţii

Art. 7 – Individualizarea prin denumire

Art. 8 – Convenţiile de grupare şi asociere a cabinetelor, actele de constituire a societăţilor civile profesionale de avocaţi

Art. 9 – Barourile şi UNBR

Art. 10 – Secretul profesional


Capitolul II - Dobândirea calitatii de avocat

Sectiunea 1 - Conditiile de inscriere in avocaturaArt. 11 - Condiţii

Art. 12 – Avocatul străin

Art. 13 – Cel nedemn de a fi avocat

Art. 14 – Incompatibilităţi ale profesiei de avocat

Art. 15 – Compatibilităţi la exercitarea profesiei de avocat

Art. 16 – Examenul pentru primire în profesie; scutirea de examen

Art. 16^1 – Limita de vârstă pentru solicitarea primirii în profesia de avocat

Art. 17 – Stagiatura; examenul de definitivare

Art. 18 – Îndrumarea activităţii unui avocat stagiar

Art. 19 – Excepţii bazate pe rudenie; recunoaşterea definitivatului în funcţii juridice ca definitivat în avocatură; excepţii bazate pe locul de muncă anterior

Art. 20 – Excepţii bazate pe rudenie (II)

Art. 21 – Jurământul avocatului

Art. 22 – Limitarea avocatului stagiar la judecătorie

Art. 23 – Tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari

Art. 24 – Tabloul avocaţilor incompatibili

Art. 25 – Uzurparea profesiei de avocat


Sectiunea 2 - Incetarea si suspendarea calitatii de avocat


Art. 26 – Încetarea calităţii de avocat

Art. 27 – Suspendarea calităţii de avocat


Capitolul III - Drepturile si indatoririle avocatului

Sectiunea 1 - Drepturile avocatilorArt. 28 – Dreptul de a asista şi reprezenta; contractul de asistenţă juridică

Art. 29 – Dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei

Art. 30 – Dreptul la onorariu şi la acoperirea cheltuielilor; titlul executoriu al contractului de asistenţă juridică

Art. 31 – Contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile

Art. 31^1 – Scăderea din venit a cheltuielilor efectuate pentru investiţii de sediu

Art. 32 – Sistemul propriu de asigurări sociale

Art. 33 – Asigurarea secretului profesional

Art. 34 – Contactul dintre avocat şi clientul său

Art. 35 – Dreptul la sediu profesional

Art. 36 – Spaţii asigurate de Ministerul Justiţiei

Art. 37 – Ocrotirea legii

Art. 37^1 – Urmărirea penală a avocatului pentru fapte săvârşite în exercitarea profesiei


Sectiunea 2 - Indatoririle avocatilor


Art. 38 – Conduita profesională

Art. 39 – Cauzele din oficiu

Art. 40 – Asigurarea pentru răspunderea profesională

Art. 41 – Prezenţa la şedinţele convocate de consiliul baroului

Art. 42 – Evidenţele cu privire la cauze şi achitarea taxelor şi a contribuţiilor

Art. 43 – Restituirea actelor încredinţate

Art. 44 – Interdicţia asistării părţilor cu interese contrare în aceeaşi cauză; interdicţia ascultării avocatului ca martor; martorul nu poate fi şi avocat; avocatul nu poate fi şi expert/traducător în aceeaşi cauză

Art. 45 - Roba

Art. 46 – Interdicţia reclamei


Capitolul IV - Organizarea profesiei de avocat

Sectiunea 1 - BaroulArt. 47 – Autonomia profesiei; alegerea organelor de conducere ale profesiei; hotărârile organelor de conducere colegiale

Art. 48 – Baroul; sediul baroului; personalitatea juridică a baroului

Art. 49 – Organele de conducere ale baroului

Art. 50 – Adunarea generală; competenţe

Art. 51 – Adunarea generală ordinară şi extraordinară

Art. 52 – Condiţiile legalităţii adunării generale

Art. 53 – Consiliul baroului; atribuţii

Art. 54 – Condiţiile legalităţii consiliului baroului

Art. 55 – Competenţele decanului baroului

Art. 56 – Atacul avocatului nemulţumit de decizia decanului


Sectiunea 2 - Uniunea Nationala a Barourilor din România - U.N.B.R.


Art. 57 – Componenţa UNBR; persoană juridică de interes public; bugetul

Art. 58 - Organele de conducere ale UNBR

Art. 59 – Congresul avocaţilor

Art. 60 – Convocarea congresului

Art. 61 – Atribuţiile congresului

Art. 62 – Consiliul UNBR

Art. 63 – Atribuţiile consiliului UNBR

Art. 64 – Comisia permanentă a UNBR

Art. 65 – Atribuţiile comisiei permanente a UNBR

Art. 66 – Atribuţiile preşedintelui UNBR

Art. 67 – Stabilirea personalului necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţiei pentru preşedintele UNBR


Capitolul V - Asistenta judiciara


Art. 68 - Asistenţa judiciară gratuită

Art. 69 – Asistenţa judiciară din oficiu


Capitolul VI - Raspunderea disciplinara


Art. 70 – Faptele care atrag răspunderea disciplinară

Art. 71 – Anchetarea abaterii; exercitarea acţiunii disciplinare

Art. 72 – Comisia de disciplină

Art. 73 – Sancţiunile disciplinare

Art. 74 – Abaterea evidentă şi gravă


Capitolul VII - Casa de Asigurari a Avocatilor


Art. 75 – Organizarea şi funcţionarea CAA

Art. 76 – Membrii CAA

Art. 77 – Avocatul care este deputat sau senator

Art. 78 – CAA are personalitate juridică

Art. 79 – Conducerea CAA

Art. 80 – Controlul financiar al CAA


Capitolul VII^1 - Exercitarea in România a profesiei de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Sectiunea 1 - Dispozitii generaleArt. 80^1 – Avocaţii care şi-au obţinut calificarea în unul din statele membre ale Uniunii Europene

Art. 80^2 – Extinderi şi aplicaţii

Art. 80^3 – Echivalări (I)

Art. 80^4 – Echivalări (II)

Art. 80^5 – Recunoaşterea diplomelor

Art. 80^6 – Colaborări între autorităţile competente ale statelor membre


Sectiunea 2 - Exercitarea cu caracter permanent a profesiei in România de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European


Art. 80^7 – Echivalări (I)

Art. 80^8 – Echivalări (II)

Art. 80^9 – Echivalări (III)

Art. 80^10 - Echivalări (IV)

Art. 80^11 - Echivalări (V)

Art. 80^12 - Echivalări (VI)

Art. 80^13 - Echivalări (VII)

Art. 80^14 - Echivalări (VIII)


Sectiunea 3 - Exercitarea in România, prin prestarea de servicii, a profesiei de catre avocatii provenind din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European


Art. 80^15 – Echivalări (I)

Art. 80^16 – Echivalări (II)


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 81 – Elaborarea statutului profesiei

Art. 82 – Abrogări explicite

Art. 83 – Schimbarea denumirii UAR în UNBR

Art. 84 – Abrogări implicite

Read more...

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO