vineri, 22 mai 2009

Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale - index tematic pe articole

CAP. I - Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 - Regimul general al autonomiei locale

ART. 1 – Semnificaţia termenilor: activităţi de administraţie social-comunitară; aglomerări urbane; asociaţii de dezvoltare intercomunitară; autorităţi deliberative; autorităţi executive; consilii locale; organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean; unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale ; zonă metropolitană

ART. 2 – Principiile de funcţionare

ART. 3 – Autonomia locală I ; colectivitatea locală

ART. 4 – Autonomia locală II

ART. 5 – Competenţele administraţiei publice locale : exclusive, partajate, delegate

ART. 6 – Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale ; inexistenţa raporturilor de subordonare

ART. 7 – Descentralizarea competenţelor

ART. 8 – Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

ART. 9 – Resursele financiare proprii

ART. 10 – Administrarea resurselor financiare şi a bunurilor locale

ART. 11 – Constituirea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară

ART. 12 – Finanţarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară

ART. 13 – Funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară

ART. 14 – Programele de dezvoltare zonală sau regională

ART. 15 – Înţelegerile de cooperare transfrontalieră

ART. 16 – Înţelegerile de cooperare/asociere cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate

ART. 17 – Asocierea consiliilor locale/judeţene la organisme prestatoare de servicii publice

ART. 18 – Controlul administrativ/financiar al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale

ART. 19 – Folosirea limbii materne acolo unde minoritarii depăşesc 20%

ART. 20 – Comunele, oraşele, municipiile, judeţele ; subdiviziunile administrativ-teritoriale

ART. 21 – Unităţile administrativ-teritoriale ; reprezentarea acestora în justiţie

ART. 22 – Delimitarea teritorială a unităţilor


SECŢIUNEA a 2-a - Autoritãţile administraţiei publice locale

ART. 23 – Autorităţile deliberative (consiliile) ; autorităţile executive (primarii)

ART. 24 – Consiliul judeţean

ART. 25 – Aleşii locali (primarul, preşedintele consiliului judeţean, consilierii locali/judeţeni)

ART. 26 – Durata mandatului

ART. 27 – Taxe şi impozite


CAP. II - Consiliile locale

SECŢIUNEA 1 - Constituirea consiliului local

Art. 28 – Consilieriil locali

Art. 29 – Numărul consilierilor

Art. 30 – Incompatibilităţile calităţii de consilier

Art. 31 – Constituirea consiliilor locale

Art. 32 – Şedinţa de constituire ; validarea mandatelor

Art. 33 – Atacarea în contencios administrativ a hotărârii de validare/invalidare

Art. 34 - Jurământul

Art. 35 – Cazul consilierului care renunţă la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul

Art. 36 – Declaraţia constituirii consiliului

Art. 37 – Alegerea preşedintelui de şedinţă


SECTIUNEA a 2-a - Atributiile consiliului local

Art. 38 – Alegere viceprimarul ; aprobă statutul localităţii ; aprobă regulamentul consiliului ; avizează studii de dezvoltare economico-socială ; aprobă bugetul local ; administrează domeniul public ; hotărăşte concesionările bunurilor publice ; înfiinţează instituţii publice şi societăţile comerciale ; înfiinţează şi organizează regii autonome ; documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor ; întreţinerea şi modernizarea drumurilor ; documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local ; condiţiile materiale pentru funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice ; facilităţi pentru personalul sanitar şi didactic ; organizarea de activităţi ; asigurarea ordinii publice ; protecţia mediului înconjurător ; monumente ; protecţia şi asistenţa socială ; târguri, locuri de distracţie, baze sportive ; denumirile străzilor ; titlul de cetăţean de onoare ; cooperarea cu persoane juridice române sau străine sau cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale ; activitatea cultelor religioase ; libertatea comerţului ;


SECTIUNEA a 3-a - Functionarea consiliului local

Art. 39 – Durata mandatului

Art. 40 – Şedinţe ordinare/extraordinare

Art. 41 – Legalitatea şedinţelor

Art. 42 – Conducerea şedinţelor

Art. 43 – Şedinţele publice / cu uşile închise

Art. 44 – Ordinea de zi

Art. 45 – Raportul compartimentului de resort

Art. 46 – Hotărârile consiliului local

Art. 47 – Interdiţia participării la deliberare/adoptare a hotărârilor în cazul consilierului care are un interes patrimonial

Art. 48 – Semnarea/contrasemnarea hotărârilor

Art. 49 – Refuzul secretarului de a contrasemna hotărârea

Art. 50 – Hotărârile cu caracter normativ/individual

Art. 51 - Aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor, în limba minorităţii

Art. 52 – Exercitarea mandatului de consilier

Art. 53 – Răspunderea consilierilor

Art. 54 – Asistarea la lucrările consiliului local

Art. 55 – Delegatul sătesc

Art. 56 – Comisiile de specialitate


SECTIUNEA a 4-a - Dizolvarea consiliului local

Art. 57 – Adoptarea a 3 hotărâri anulate de instanţa de contencios administrativ în cel mult 6 luni

Art. 58 – Neîntrunirea timp de 3 luni consecutive; neadoptarea în 3 şedinţe consecutive a niciunei hotărâri; reducerea numărului de consilieri sub jumătate plus unul


SECTIUNEA a 5-a - Suspendarea si incetarea mandatului de consilier

Art. 59 – Arestarea preventivă

Art. 60 – Demisie, incompatibilitate, schimbarea domiciliului, imposibilitatea exercitării mandatului, frauda electorală, condamnarea la pedeapsă privativă de libertate, punerea sub interdicţie judecătorească, pierderea drepturilor electorale, lipsa nemotivată, deces


CAPITOLUL III - Primarul si viceprimarul

Art. 61 - Funcţionare

Art. 62 - Incompatibilităţi

Art. 63 – Validarea/invalidarea alegerii I

Art. 64 - Validarea/invalidarea alegerii II

Art. 65 - Jurământul

Art. 66 – Funcţie de autoritate publică; răspunderea

Art. 67 - Eşarfa

Art. 68 – Atribuţiile primarului : respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor ; aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local ; consultarea populatiei prin referendum ; propune consiliului local ; informează consiliul local; întocmeşte proiectul bugetului local; ordonator principal de credite; ia măsuri în situaţii excepţionale ; ordinea publică ; activitatea gardienilor publici ; desfăşurarea adunărilor publice ; igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare ; combaterea pericolelor provocate de animale ; planul urbanistic general al localităţii ; repartizarea locuinţelor sociale ; întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice ; buna funcţionare a târgurilor ; serviciile publice locale ; ofiţer de stare civilă ; avize, acorduri şi autorizaţii ; organigrama aparatului de specialitate ; numeşte/eliberează din funcţie personalul din aparatul de specialitate al administraţiei publice locale ; administrarea bunurilor din domeniul public ; evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate ; igienizarea malurilor cursurilor de apă

Art. 69 – Reprezentant al statului

Art. 70 – Delegarea atribuţiilor

Art. 71 – Dispoziţii cu caracter normativ sau individual

Art. 72 – Durata mandatului, încetarea de drept a mandatului,

Art. 73 – Încetarea mandatului prin referendum local

Art. 74 – Organizarea referendumului local I

Art. 75 - Organizarea referendumului local II

Art. 76 – Condiţiile de valabilitate ale referendumului

Art. 77 – Suspendarea mandatului primarului/viceprimarului

Art. 78 – Alegerea viceprimarului

Art. 79 – Atribuţiile viceprimarului

Art. 80 – Încetarea mandatului viceprimarului

Art. 81 – Suspendarea din funcţie a viceprimarului

Art. 82 – Înlocuirea primarului/viceprimarului


CAPITOLUL IV - Secretarul, serviciile publice locale si aparatul propriu de specialitate

SECTIUNEA 1 – Secretarul

Art. 83 – Funcţia de secretar (studii, apolitic, interdicţia rudeniei cu primarul/viceprimarul)

Art. 84 – Concursul de ocupare a funcţiei de secretar

Art. 85 – Atribuţii principale : participarea la şedinţele consiliului local ; coordonarea compartimentelor ; avizarea proiectelor de hotărâre ale consiliului local ; avizarea dispoziţiilor primarului ; rezolvarea corespondenţei ; convocarea consiliului local ; pregătirea lucrărilor consiliului local ; asigurarea comunicării actelor emise de consiliul local sau de primar ; aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ ; legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi ;

Art. 86 – Prefectul eliberează din funcţie sau sancţionează disciplinar secretarul


SECTIUNEA a 2-a -Serviciile publice ale comunei, orasului si aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale

Art. 87 – Înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice ale comunei sau oraşului

Art. 88 – Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din serviciile publice sau din aparatul propriu de specialitate al consiliului local

Art. 89 – Stabilitatea din funcţie pentru funcţionarii din cadrul serviciilor publice sau din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale

Art. 90 – Limba oficială în administraţia publică locala este româna ; acolo unde minoritarii depăşesc 20% se foloseşte şi limba minorităţii

Art. 91 – Primăria - structură funcţională cu activitate permanentă


CAPITOLUL V - Administratia publica a municipiului Bucuresti

Art. 92 - În municipiul Bucureşti sunt 6 sectoare

Art. 93 – Primarii şi viceprimarii municipiului şi de sector

Art. 94 – Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor (autorităţile deliberative) şi primarul municipiului şi primarii sectoarelor (autorităţile executive)

Art. 95 – Atribuţiile consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti

Art. 96 – Atribuţiile Consiliului General al Municipiului

Art. 97 – Funcţionarea primarilor/viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureşti

Art. 98 – Funcţionarea secretarilor sectoarelor municipiului Bucureşti

Art. 99 – Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Art. 100 – Şedinţele primarilor municipiului Bucureşti


CAPITOLUL VI - Consiliul judetean

SECTIUNEA 1 - Constituirea si componenta consiliului judetean

Art. 101 – Autoritatea administraţiei publice locale, la nivel judeţean

Art. 102 – Numărul membrilor consiliului judeţean

Art. 103 – Constituirea consiliului judeţean


SECTIUNEA a 2-a - Atributiile consiliului judetean

Art. 104 – Atribuţiile consiliului judeţean


SECTIUNEA a 3-a - Functionarea consiliului judetean

Art. 105 – Durata mandatului

Art. 106 – Şedinţe ordinare/extraordinare

Art. 107 – Legalitate şedinţelor; prezenţa consilierilor

Art. 108 – Conducerea şedinţelor

Art. 109 - Hotărâri

Art. 110 - Similitudini cu Art. 43, Art. 45-54 si Art. 56

Art. 111 – Dizolvarea consiliului judeţean

Art. 112 – Încetarea mandatului de consilier


SECTIUNEA a 4-a - Presedintele, vicepresedintii si secretarul general al judetului

Art. 113 – Alegerea preşedintelui/vicepreşedinţilor

Art. 114 – Reprezentarea judeţului

Art. 115 – Preşedintele consiliului judeţean

Art. 116 – Atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean

Art. 117 – Dispoziţii cu caracter normativ sau individual

Art. 118 – Înlocuirea preşedintelui de către unul dintre vicepreşedinţi

Art. 119 – Similitudini cu Art. 62, 72 si 77

Art. 120 – Secretarul general al judeţului


CAPITOLUL VII - Bunuri si lucrari publice

SECTIUNEA 1 - Administrarea bunurilor

Art. 121 – Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale

Art. 122 – Domeniul public de interes local sau judeţean

Art. 123 – Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale

Art. 124 – Inventarierea anuală

Art. 125 – Vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean

Art. 126 – Darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică sau privată, locală ori judeţéană


SECTIUNEA a 2-a - Lucrarile publice

Art. 127 – Contractarea prin licitaţie

Art. 128 – Execuţia pe baza documentaţiei tehnico-economice

Art. 129 – Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului


CAPITOLUL VIII - Prefectul

SECTIUNEA 1 - Prefectul judetului si al municipiului Bucuresti

Art. 130. Prefectul ; subprefectul ; numirea prefecţilor/subprefecţilor

Art. 131 - Incompatibilităţi

Art. 132 – Supravegherea activităţii consiliilor locale şi a primăriilor, a consiliilor judeţene şi a preşedinţilor consiliilor judeţene; inexistenţa raporturilor de subordonare

Art. 133 – Conducerea activităţii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor

Art. 134 – Atribuţiile prefectului

Art. 135 – Posibilitatea atacării actelor adoptate de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene în contencios administrativ

Art. 136 – Convocarea şedinţelor extraordinare

Art. 137 – Ordine cu caracter normativ sau individual ; consultarea serviciilor descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale

Art. 138 – Comunicarea ordinelor I ; anularea ordinelor de către Ministerul Administraţiei Publice

Art. 139 - Comunicarea ordinelor II

Art. 140 – Atribuţiile subprefectului

Art. 141 – Aparatul de specialitate al prefectului

Art. 142 – Oficiile prefecturale

Art. 143 – Prefectura

Art. 144 – Stabilitatea în funcţie a funcţionarilor publici


SECTIUNEA a 2-a - Comisia judeteana consultativa

Art. 145 – Componenţa comisiei consultative

Art. 146 – Convocarea comisiei consultative

Art. 147 – Programul anual orientativ de dezvoltare economică şi socială al judeţului/municipiului Bucureşti

Art. 148 – Comitetul operativ-consultativ al fiecărui judeţ


SECTIUNEA a 3-a - Alte dispozitii

Art. 149 – Mediatizarea divergenţelor dintre serviciile publice descentralizate şi autorităţile administraţiei publice locale/judeţene

Art. 150 – Ordinele, dispoziţiile, îndrumările transmise prefecţilor, preşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor

Art. 151 – Ministerul Administraţiei publice controlează primarii

Art. 152 – Funcţionarea consillilor până la viitoarele alegeri


CAPITOLUL IX - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 153 – Delegaţia permanentă a consiliului judeţean

Art. 154 – Răspunderea administrativă, civilă sau penală a consilierilor, primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor, secretarilor

Art. 155 – Reşedinţa judeţului Ilfov

Art. 156 – Viceprimar sau consilier

Art. 157 – Intrarea în vigoare şi abrogarea legii anterioare

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO