vineri, 20 mai 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (40)

01. Definiţi mandatul comercial

Răspuns:
Mandatul comercial reprezintă acel contract în virtutea căruia o persoană, mandatarul, se obligă să încheie în numele şi pe seama altei persoane, care i-a dat împuternicire în acest sens, anumite acte juridice care pentru mandant sunt acte de comerţ.

02. Comparaţi obiectul mandatului civil cu obiectul mandatului comercial

Răspuns:
În timp ce obiectul mandatului civil este reprezentat de încheierea de acte juridice civile, al mandatului comercial constă în încheierea unor acte juridice cu caracter comercial, care reprezintă deci pentru mandant fapte de comerţ aşa cum sunt acestea definite de Codul comercial.

O a doua diferenţă constă în caracterul oneros al mandatului comercial. Acest caracter nu trebuie să fie dedus din interpretarea clauzelor contractului, ci este prezumat. Probabil că raţiunea care a dus la instituirea unei asemenea prezumţii de către legiuitor constă în faptul că şi faptele de comerţ sunt oneroase prin însăşi natura lor, dorinţa de a obţine un profit fiind cauza oricărei operaţiuni comerciale.

Mandatul comercial general conferă mandatarului puteri mai mari decât un mandat civil general. În primul caz, mandatarul se confundă cu un prepus al comerciantului, putând îndeplini în această calitate toate actele reclamate de derularea operaţiunilor comerciale respective. Totuşi Codul comercial impune şi anumite limite în ceea ce priveşte puterile mandatarului. Astfel, potrivit art. 375, oricât de generali ar fi termenii în care a fost conceput mandatul comercial, acesta nu se întinde şi la afaceri care nu sunt comerciale pentru mandant, afară de cazul în care s-a stipulat contrariul.

03. Enumeraţi obligaţiile care cad în sarcina mandatarului

Răspuns:

a) Obligaţia de a executa mandatul, respectiv de a încheia actele juridice cu care a fost împuternicit de către mandant în condiţiile stabilite de către acesta în cuprinsul contractului de mandat;
b) Obligaţia de a îndeplini însărcinarea cu bună credinţă şi cu diligenţa unui bun proprietar; el trebuie să respecte clauzele contractului şi instrucţiunile primite;
c) Obligaţia de a aduce la cunoştinţa terţilor cu care încheie acte comerciale împuternicirea în temeiul căreia acţionează;
d) Obligaţia de a-l înştiinţa pe mandant despre executarea mandatului;
e) Obligaţia de a plăti dobânzi la sumele de bani cuvenite mandantului.

04. De câte feluri poate fi mandatarul?

Răspuns:

a) agent;
b) reprezentant;
c) curtier.

05. Definiţi agentul

Răspuns:
Agentul este un intermediar împuternicit să mijlocească, în ţară sau în străinătate, tranzacţii comerciale. Activitatea agentului comercial are un caracter profesional şi este independentă. Agentul comercial poate acţiona ca mandatar cu sau fără reprezentare; în primul caz, el poate negocia şi efectua operaţiuni comerciale, pe când atunci când acţionează ca mandatar fără reprezentare nu face decât să transmită oferte şi comenzi de la şi către mandatar, acesta fiind cel ce va decide asupra lor. În raport cu operaţiunile la care participă, agentul comercial poate fi distribuitor, depozitar, consignatar sau chiar producător.

06. Definiţi reprezentantul

Răspuns:
Reprezentantul este un agent comercial căruia o firmă producătoare sau comercială, din ţară sau străinătate, îi încredinţează desfacerea curentă a mărfurilor sale. Prin contractul de reprezentanţă se stabileşte ca reprezentantul să se ocupe de plasarea mărfurilor, să ia măsuri pentru a crea condiţii cât mai favorabile şi să reprez interesele reprezentatului. Agentul reprezentant poate avea şi obligaţia de a transmite informaţii comerciale curente, de a organiza publicitatea în ţările importatoare, de a închiria mijloace de transport şi de a apăra drepturile asupra brevetelor, patentelor şi mărcilor de fabrică.

07. Definiţi curtierul

Răspuns:
Curtierul este un intermediar care se ocupă cu mijlocirea încheierii contractelor comerciale, prin punerea în contact a celor doi posibili parteneri. Curtierul îşi desfăşoară activitatea pe baza unor ordine izolate, fără a avea relaţii contractuale de durată.

08. Enumeraţi obligaţiile mandantului

Răspuns:

a) Punerea la dispoziţia mandatarului a mijloacelor necesare pentru executarea mandatului;
b) Plata către mandatar a remuneraţiei datorate pentru executarea mandatului;
c) Restituirea cheltuielilor făcute de către mandatar pentru executarea mandatului.

09. Definiţi contractul de comision

Răspuns:
Este un contract prin care o parte (comisionarul) se obligă pe baza împuternicirii celeilalte părţi (comitentul), să încheie acte de comerţ, în nume propriu, dar pe seama comitentului, în schimbul unei remuneraţii (numită comision).

Contractul de comision este o varietate a mandatului comercial şi anume un mandat comercial fără reprezentare (încheind actele juridice cu terţul „proprio nomine", dar pe seama comitentului, comisionarul acţionează ca un mandatar fără reprezentare).

10. În câte feluri se poate încheia contractul de comision?

Răspuns:

a) comisionarul lucrează în nume propriu, dar în contul comitentului;
b) comisionarul acţionează în numele comitentului.

11. Ce este contractul de „agency”?

Răspuns:
Contractul comercial de agency este tot un tip de contract de intermediere, în dreptul anglo-american nefiind reglementate contractele de mandat şi de comision, intermedierea are loc prin instituţia „agency". Prin agency se înţelege raportul juridic care ia naştere şi în virtutea căruia o ersoană (the agent) acţionează, încheind anumite acte juridice sau îndeplinind restaţii materiale, din împuternicirea unei alte persoane (the principal).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO