duminică, 10 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (III)

01. Clasificaţi şi definiţi izvoarele raporturilor juridice civile

Răspuns:

a) evenimente sau fapte naturale – acele împrejurări care se produc independent de voinţa umană şi de a căror producere normele dreptului civil leagă o seamă de efecte juridice (ex: naşterea, moartea, calamităţile naturale);

b) acţiuni omeneşti – care la rândul lor sunt săvârşite cu sau fără intenţia de a produce efecte juridice. Primele sunt acte juridice (contractul şi actul unilateral). A doua categoria sunt fapte juridice (licite sau ilicite).

02. Definiţi contractul civil

Răspuns:
Acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane pentru a crea un raport juridic – dând naştere unei obligaţii sau constituind un drept real.

03. Definiţi actul unilateral de drept civil. Exemple

Răspuns:
O manifestare unilaterală de voinţă, făcută cu intenţia de a produce efecte juridice şi care este în măsură să producă prin ea însăşi astfel de efecte.

04. Definiţi contractul unilateral. Exemple

Răspuns:
Este un act de structură bilaterală, a cărui încheiere presupune un acord de voinţă. El creează obligaţii numai pentru una dintre părţile contractante.

05. Definiţi fapta ilicită

Răspuns:
Acea acţiune sau inacţiune a unei persoane care încalcă drepturile subiective sau interesele legitime ale altei persoane şi îi cauzează astfel un prejudiciu patrimonial sau, după caz, nepatrimonial.

06. Ce sunt faptele juridice licite? Exemplificaţi

Răspuns:
Acţiuni omeneşti săvârşite voluntar şi fără intenţia de a produce efecte juridice, dar care produc totuşi anumite efecte expres prevăzute de lege, îndeosebi datorită faptului că săvârşirea lor afectează interesele altora. Ex: gestiunea de afaceri, plata nedatorată şi îmbogăţirea fără justă cauză.

07. Ce este gestiunea de afaceri?

Răspuns:
Constă în aceea că o persoană, numită gerant, încheie din proprie iniţiativă, fără a fi primit vreo împuternicire, acte juridice sau săvârşeşte fapte materiale necesare şi utile, în favoarea sau interesul altei persoane, numită gerat.

08. Ce este plata nedatorată?

Răspuns:
Constă în executarea de către o persoană, din eroare, a unei prestaţii la care nu era obligată şi fără intenţia de a plăti pentru altul.

09. Ce este îmbogăţirea fără justă cauză?

Răspuns:
Faptul juridic licit prin care are loc mărirea patrimoniului unei persoane prin micşorarea corelativă a patrimoniului altei persoane, fără ca pentru acest efect să existe un temei juridic.

10. Care este calitatea părţilor raportului juridic civil?

Răspuns:
Ambele părţi apar, de regulă, în simpla lor calitate de persoane fizice sau juridice.

11. Clasificaţi raporturile juridice d.p.d.v. al conţinutului lor

Răspuns:

a) patrimoniale;
b) nepatrimoniale.

12. Definiţi raporturile patrimoniale

Răspuns:
Acelea care au în conţinutul lor unul sau mai multe drepturi patrimoniale. Dreptul patrimonial este acela care are ca obiect un bun sau, în general, o valoare economică, ce poate fi evaluată şi exprimată în bani.

13. Definiţi raporturile nepatrimoniale

Răspuns:
Acelea care au în conţinutul lor unul sau mai multe drepturi nepatrimoniale. Dreptul nepatrimonial este acela al cărui obiect nu are valoare economică, ceea ce înseamnă că nu poate fi evaluat şi exprimat în bani.

14. Clasificaţi raporturile patrimoniale de drept civil

Răspuns:

a) raporturi reale;
b) raporturi de obligaţii.

15. Clasificaţi raporturile nepatrimoniale de drept civil

Răspuns:

a) raporturi care au în conţinutul lor drepturi ce privesc existenţa şi integritatea persoanei fizice;
b) raporturi care au în conţinutul lor drepturi privitoare la atributele de identificare ale persoanelor fizice şi juridice;
c) raporturi care au în conţinutul lor drepturi generate de creaţia intelectuală.

16. În ce constă pluralitatea de subiecte?

Răspuns:
Situaţia în care un anumit raport juridic are fie mai multe subiecte active, fie mai multe subiecte pasive, fie deopotrivă atât mai multe subiecte active, cât şi mai multe subiecte pasive.

17. Ce este subiectul pasiv nedeterminat al unui raport juridic civil?

Răspuns:
Subiectul pasiv nedeterminat intervine în raporturi care au în conţinutul lor drepturi reale ori drepturi personale nepatrimoniale.

18. Ce este coproprietatea?

Răspuns:
O formă a dreptului de proprietate comună, caracterizată prin aceea că dreptul de proprietate asupra unui bun sau asupra unor bunuri determinate aparţine concomitent şi poate fi exercitat concurent de către mai multe persoane, numite coproprietari sau copărtaşi.

19. Ce este indiviziunea?

Răspuns:
Se caracterizează prin aceea că are ca obiect o universalitate sau o masă de bunuri ce aparţine concomitent mai multor persoane.

20. Ce este devălmăşia?

Răspuns:
O altă formă a dreptului de proprietate comună, caracterizată prin aceea că titularii ei nu au precizată întinderea dreptului lor nici măcar printr-o cotă parte din dreptul de proprietate.

21. Care este regula care cârmuieşte pluralitatea de subiecte?

Răspuns:
Regula divizibilităţii.

22. Care sunt excepţiile de la regula divizibilităţii?

Răspuns:
Obligaţiile solidare şi obligaţiile indivizibile.

23. Definiţi obligaţiile solidare

Răspuns:
Sunt acele raporturi obligaţionale cu pluralitate de subiecte, care conferă oricărui creditor solidar posibilitatea de a cere de la debitor plata în întregime a datoriei sau, după caz, obligă pe oricare debitor solidar la executarea întregii prestaţii la care are dreptul creditorul.

24. Sursele solidarităţii active

Răspuns:
Numai din acte juridice (contract sau testament).

25. Sursele solidarităţii pasive

Răspuns:
Din contract, din testament sau din lege.

26. Definiţi obligaţiile indivizibile

Răspuns:
Acele obligaţii cu pluralitate de subiecte al căror obiect este nesusceptibil de a fi divizat, fie datorită naturii sale indivizibile, fie datorită convenţiei părţilor, care îl consideră indivizibil, cu toate că prin natura sa el este divizibil.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO