vineri, 8 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (I)

01. Ce înţelegem prin drept civil?

Răspuns:
Drept subiectiv, adică putere conferită unei persoane de lege sau de un act juridic, putere în virtutea căreia acea persoană poate ea însăşi să acţioneze sau poate să pretindă altuia să acţioneze într-un fel oarecare.

02. Daţi definiţia clasică a dreptului civil.

Răspuns:
Acea ramură a sistemului de drept sau acel ansamblu de norme juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică.

03. Definiţi dreptul civil

Răspuns:
Ansamblul normelor juridice prin care se reglementează, de drept comun, stabilirea, modificarea şi stingerea raporturilor juridice cu caracter privat precum şi conţinutul acestora.

04. Definiţi norma de drept civil

Răspuns:
O regulă de conduită cu caracter general, impersonal şi de aplicare repetată, regulă ale cărei prevederi pot fi impuse, la nevoie, făcând uz de forţa de constrângere a statului.

05. Care sunt cele două mari categorii în care se pot grupa normele de drept civil?

Răspuns:

a) norme imperative;
b) norme supletive.

06. Enumeraţi trăsăturile normelor dreptului civil

Răspuns:

a) sunt parte a dreptului privat intern;
b) constituie dreptul comun în ce priveşte reglementarea relaţiilor cu caracter privat;
c) sunt cu precădere fie norme imperative de ordine private, fie norme supletive.

07. Ce se înţelege prin drept comun?

Răspuns:
Desemnează norma juridică sau gruparea de norme juridice prin care se înfăptuieşte reglementarea legală generală, de principiu, a unui raport social sau a unui domeniu de raporturi sociale, reglementare care primeşte aplicare într-un anumit domeniu, ori de câte ori (sau în măsura în care) acel domeniu nu este supus unei reglementări legale speciale, derogatorii.

08. Norme generale. Norme speciale. Exemplificaţi

Răspuns:
Normele generale sunt acelea care reglementează în mod obişnuit un anumit domeniu (ex: relaţiile ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare).

Normele speciale sunt acelea care reglementează, altfel decât normele generale, anumite părţi ale acestui domeniu (ex: relaţiile ce rezultă din anumite varietăţi specifice ale contractului de vânzare-cumpărare, ca vânzarea la licitaţie, vânzarea de drepturi succesorale etc.).

09. Care este raportul de prioritate între norma generală şi norma specială?

Răspuns:
Ori de câte ori organul de aplicare este chemat să opteze între aplicarea unei norme generale sau a unei norme speciale, el va aplica cu prioritate norma specială, indiferent dacă ea este mai veche sau mai nouă decât norma generală.

10. Definiţi norma imperativă

Răspuns:
Sunt acele norme juridice care impun subiectelor de drept civil care impun subiectelor de drept civil o acţiune sau le obligă la o abstenţiune şi, sub sancţiune, nu permit să se deroge de la ele sau să nu se aplice.

11. Care sunt consecinţele încălcării normelor imperative de ordine privată?

Răspuns:
Nesocotirea normelor imperative de ordine privată atrage acţiuni a căror aplicare sau neaplicare stă, de regulă, în puterea aceluia ale cărui interese sunt ocrotite prin dispoziţia normei juridice încălcate.

12. Care sunt consecinţele încălcării normelor imperative de ordine publică?

Răspuns:
Încălcarea normelor imperative de ordine publică atrage sancţiuni ce pot fi invocate de către orice persoană sau autoritate care are un interes legitim, iar dacă este cazul şi de către instanţa de judecată din oficiu, şi, pe de altă parte, nu se poate renunţa la aplicarea acestor sancţiuni.

13. Definiţi normele onerative

Răspuns:
Norme juridice care, prin dispoziţia lor expresă sau implicită, impun săvârşirea unei acţiuni.

14. Definiţi normele prohibitive

Răspuns:
Norme juridice care interzic, expres sau implicit, o anumită conduită a persoanelor fizice sau juridice.

15. Definiţi şi clasificaţi normele dispozitive

Răspuns:
Norme juridice de la care părţile se pot abate, fără vreo consecinţă juridică, sau care se aplică doar atunci când părţile raportului juridic nu au stabilit, prin acordul lor de voinţe, drepturi şi obligaţii diferite de cele prevăzute în norma juridică.

Pot fi grupate în:
a) norme permisive;
b) norme supletive.

16. Definiţi normele permisive

Răspuns:
Sunt acelea care nu impun o anumită conduită, ci permit subiectelor de drept să-şi aleagă singure conduita. Ele conferă cuiva dreptul sau puterea de a acţiona unilateral, deci necondiţionat de voinţa altei persoane. De aceea se mai numesc şi norme potestative.

17. Definiţi normele supletive

Răspuns:
Rostul lor este acela de a suplini voinţa părţilor, atunci când aceasta nu a fost exprimată îndestulător la încheierea unui contract.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO