joi, 21 octombrie 2010

Alte întrebări drept civil (XIII)

01. Definiţi drepturile subiective

Răspuns:
Puterea unui subiect de drept consacrată juridic, sau, altfel spus, este o putere individuală recunoscută şi garantată de puterea publică. Practic, această putere individuală se manifestă prin aceea că, în condiţiile şi în limitele legii, titularul dreptului subiectiv poate “să facă” el însuşi ceva, fie prin aceea că titularul dreptului subiectiv poate să pretindă altora “să facă” ceva.

02. Care este structura dreptului subiectiv?

Răspuns:
Dreptul subiectiv are o structură tripartită, alcătuită din următoarele elemente:
a) subiectul, adică persoana (fizică sau juridică) căreia îi aparţine dreptul subiectiv (titularul dreptului);
b) conţinutul, respectiv prerogative pe care dreptul subiectiv le conferă subiectului;
c) obiectul, respectiv bunul, prestaţia (valoarea economică sau morală), cu privire la care aceste prerogative se pot exercita.

03. Clasificaţi drepturile subiective

Răspuns:

a) drepturi relative şi drepturi absolute;
b) drepturi patrimoniale şi drepturi nepatrimoniale;
c) drepturi reale şi drepturi de creanţă;
d) drepturi potestative.

04. Enunţaţi criteriile de departajare între drepturi relative şi drepturi absolute

Răspuns:
Criteriul prioritar care a stat la baza acestei clasificări a fost gradul de opozabilitate al dreptului, respectiv sfera persoanelor ţinute de o obligaţie corespunzătoare dreptului subiectiv.

Drepturile absolute sunt acelea pe care titularul lor le poate exercita în mod direct, fără a avea nevoie de concursul activ al vreunui alt subiect de drept, în vreme ce drepturile relative sunt acelea pe care titularul lor pe poate realiza numai cu concursul activ al unei alte persoane, obligată, după caz, să dea, să facă, să nu facă, ori să se supună.

05. Definiţi dreptul real

Răspuns:
Dreptul patrimonial în virtutea căruia titularul său poate să-şi exercite prerogativele asupra unui bun determinat, în mod direct şi nemijlocit, fără a fi necesară intervenţia unei alte persoane.

06. Care este distincţia dintre drepturile reale principale şi drepturile reale accesorii?

Răspuns:
Distincţia dintre aceste două feluri de drepturi reale se face după cum ele au o existenţă autonomă faţă de un drept de creanţă sau depin de un astfel de drept. Aşadar, drepturile reale principale sunt acelea care nu depind de existenţa unui drept de creanţă, iar drepturile reale accesorii sunt acelea care au o existenţă dependentă de existenţa unui drept de creanţă care, în raport cu cele dintâi, este un drept principal.

07. Cum se mai numesc drepturile reale accesorii? Exemplificaţi.

Răspuns:
Deoarece drepturile reale accesorii au o existenţă condiţionată de un drept de creanţă, rolul lor fiind acela de a garanta posibilitatea realizării creanţelor, ele se mai numesc, uneori, drepturi reale de garanţie.

Exemple: ipoteca, gajul şi privilegiile.

08. Definiţi dreptul de proprietate privată

Răspuns:
Acel drept real principal care, în limitele prevăzute de lege, conferă titularului său îndreptăţirea de a exercita asupra unui bun determinat, în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, posesia, folosinţa şi dispoziţia.

09. Enumeraţi dezmembrămintele dreptului de proprietate

Răspuns:

a) dreptul de uzufruct;
b) dreptul de uz;
c) dreptul de abitaţie;
d) dreptul de servitute;
e) dreptul de superficie.

10. Ce este dreptul de uzufruct?

Răspuns:
Dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce sunt proprietatea altuia, întocmai ca însuşi proprietarul, însă cu îndatorirea de a le conserva substanţa.

11. Ce este dreptul de uz?

Răspuns:
O varietate a dreptului de uzufruct, un “uzufruct limitat”. Se caracterizează prin aceea că dă titularului său posibilitatea de a se folosi de bun şi de a-i culege fructele numai în măsura necesară satisfacerii nevoilor sale şi ale familiei.

12. Ce este dreptul de abitaţie?

Răspuns:
Un drept de uz ce are ca obiect o casă de locuit.

13. Ce este servitutea?

Răspuns:
O sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea altui imobil având un alt stăpân.

14. Ce este superficia?

Răspuns:
Dreptul real compus din dreptul de proprietate asupra unei construcţii (lucrări) sau plantaţii şi dreptul de folosinţă asupra suprafeţei de teren pe care acestea se situează, suprafaţa care se află în proprietatea altei persoane.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO