miercuri, 9 martie 2011

Întrebări de drept succesoral (01)

01. Care este înţelesul termenului de succesiune?

Răspuns:
Termenul de succesiune desemnează într-o primă accepţiune un mod specific de dobândire sau de transmitere a proprietăţii pentru cauză de moarte (mortis causa), şi anume sucecsiunea legală (ab intestat), alături de aceasta art. 644 C.civ. enumerând şi legatul, care este tot un mod de dobândire/transmitere a proprietăţii pentru cauză de moarte, dar care are la bază voinţa celui decedat, iar nu legea cum se întâmplă în cazul moştenirii ab intestat.

02. Care este obiectul transmisiunii succesorale?

Răspuns:

a) întregul patrimoniu al defunctului (transmisiune universală);
b) o cotă parte din acest patrimoniu (transmisiune cu titlu universal);
c) un bun din acest patrimoniu (transmisiune cu titlu particular).

03. De câte feluri pot fi succesiunile?

Răspuns:

a) succesiune legală;
b) succesiune testamentară;
c) succesiune contractuală.

04. Ce este succesiunea legală?

Răspuns:
Transmiterea patrimoniului succesoral al unei persoane decedate fără testament, conform regulilor stabilite de lege.

05. Ce este succesiunea testamentară?

Răspuns:
Cea care se deferă în virtutea voinţei lui de cujus, manifestată pe timpul cât acesta a fost în viaţă prin una din formele de testamente prevăzute de lege.

06. Ce este succesiunea contractuală?

Răspuns:
„Actul prin care instituantul dispune, pentru timpul când nu va mai fi, de tot sau o parte din bunurile sale în favoarea instituitului care acceptă.” Aşadar, este vorba de desemnarea unei persoane ca succesor al dispunătorului printr-un contract de donaţie, adică printr-un act juridic bilateral între vii, iar nu prin testament.

07. Care sunt caracterele juridice ale transmisiunii succesorale?

Răspuns:

a) este o transmisiune mortis causa;
b) este universală;
c) este unitară.

08. Ce înseamnă că transmisiunea succesorală este o transmisiune mortis causa?

Răspuns:
„Succesiunile se deschid prin moarte” (art. 651 C.civ.).

09. De la ce dată este acceptată moştenirea de către moştenitori?

Răspuns:
De la data şi ca urmare a decesului lui de cujus (art. 688 C.civ.), iar nu de la data acceptării.

10. Se poate vorbi de transmisiune succesorală în cazul patrimoniului persoanelor juridice?

Răspuns:
Nu.

11. În ce constă caracterul universal al transmisiunii succesorale?

Răspuns:
Decesul unei persoane fizice face ca patrimoniul lui de cujus să se transmită de la acesta la succesorii săi cu vocaţie universală (la întreg patrimoniul) sau cu titlu universal (la o cotă parte ideală din patrimoniu).

12. Ce este patrimoniul unei persoane fizice?

Răspuns:
Ansamblul drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut patrimonial al acelei persoane.

13. Ce sunt universalităţile de fapt?

Răspuns:
Grupe distincte de bunuri în cadrul aceluiaşi patrimoniu (ex: un fond de comerţ, un portofoliu de valori mobiliare).

14. În ce constă caracterul unitar al transmisiunii succesorale?

Răspuns:
Devoluţiunea moştenirii se face nu după provenienţa sau natura bunurilor care comun masa succesorală, ci după regulile moştenirii legale, testamentare sau contractuale.

15. Ce sunt succesiunile anomale? Exemple.

Răspuns:
Sunt situaţiile în care anumite bunuri se transmit după alte reguli decât cele obişnuite:
a) dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor;
b) succesiunile cu elemente de extraneitate;
c) dreptul de locaţiune transmis în caz de deces al titularului în temeiul art. 27 din Legea nr. 114/1996 a locuinţei;
d) succesiunea bunurilor reprezentând amintiri de familie.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO