marți, 1 martie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (23)

01. Enunţaţi principiul executării în natură a obligaţiei

Răspuns:
Executarea în natură a obligaţiei presupune executarea prestaţiei înseşi la care s-a obligat debitorul.

02. Definiţi plata

Răspuns:
Executarea voluntară a obligaţiei de către debitor, indiferent de obiectul ei.

03. Cine face plata?

Răspuns:

a) cel ţinut a face plata şi care o poate face este debitorul;
b) plata poate fi făcută de o persoană ţinută alături de debitor (un codebitor solidar) sau pentru debitor (fidejusorul sau cauţiunea reală);
c) plata poate fi făcută de o persoană interesată în efectuarea ei);
d) plata poate fi făcută de un terţ neinteresat.

Aşadar, în principiu, plata poate fi făcută de orice persoană.

04. Care sunt condiţiile speciale cu privire la cine poate face plata în cazul obligaţiilor de a da?

Răspuns:
Dacă plata constă în executarea unei obligaţii de a da – transmiterea sau constituirea unui drept real asupra unui bun -, ea trebuie făcută de proprietarul capabil de a înstrăina lucrul dat în plată. Aceasta înseamnă că cel care efectuează plata trebuie să fie o persoană cu capacitatea deplină de exerciţiu şi, în acelaşi timp, proprietarul lucrului ce formează obiectul plăţii. Nerespectarea acestor condiţii se sancţionează cu nulitatea actului juridic al plăţii.

Dacă obiectul plăţii constă într-o sumă de bani sau în bunuri ce se consumă prin întrebuinţare, nu se poate cere restituirea lor atunci când creditorul le-a consumat cu bună-credinţă, chiar dacă plata a fost efectuată de către o persoană care nu era proprietarul bunurilor cu care s-a plătit şi nu avea capacitatea deplină de exerciţiu.

05. Cui se face plata?

Răspuns:
Creditorului sau împuternicitului său, sau aceluai ce este autorizat de justiţie ori de lege să primească pentru creditor.

06. Care sunt situaţiile prevăzute de Codul civil în care plata este valabilă, deşi a fost făcută altei persoane decât creditorului sau unui împuternicit al său?

Răspuns:

a) când creditorul ratifică plata făcută unei persoane fără calitatea de a primi (ratificarea atribuie acestei persoane retroactiv calitatea de mandatar al creditorului);
b) când plata a folosit creditorului (debitorul, în loc de a plăti creditorului său, plăteşte unui creditor al acestuia);
c) când plata a fost făcută unui creditor aparent.

07. Ce se întâmplă cu plata făcută către o persoană incapabilă?

Răspuns:
Este sancţionată cu nulitatea relativă, iar cel care face plata poate fi obligat să plătească din nou către cel împuternicit a primi pentru incapabil.

08. Care este obiectul plăţii?

Răspuns:
Executarea întocmai a obligaţiei asumate, potrivit principiului enunţat de art. 1100 C.civ.: „creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru decât acela care i se datoreşte, chiar când valoarea lucrului oferit ar fi egală sau mai mare”.

09. Ce se întâmplă atunci când creditorul acceptă altă prestaţie decât cea datorată?

Răspuns:
Obligaţia nu se mai stinge prin plată, ci printr-un alt mod de stingere care se numeşte dare în plată.

10. În ce constă principiul indivizibilităţii plăţii?

Răspuns:
Cel care face plata trebuie să plătească în întregime.

11. Care sunt excepţiile de la principiul indivizibilităţii plăţii?

Răspuns:

a) prin convenţia părţilor se stabileşte ca plata să fie divizibilă;
b) în cazul decesului debitorului care lasă mai mulţi moştenitori datoria se va diviza între ei, fiecare plătind pro parte, afară de cazul când obligaţia este indivizibilă;
c) în caz de stingere a obligaţiei prin compensaţie, când datorii reciproce se sting până la concurenţa celei mai mici dintre ele;
d) în ipoteza în care în loc debitorului datoria este plătită de fidejusori; aceştia au beneficiul de diviziune, adică fiecare va plăti partea ce i se cuvine;
e) în cazul în care instanţa acordă debitorului termen de graţie, poate eşalona plata.

12. Care este data plăţii?

Răspuns:
Plata urmează a se face atunci când datoria a ajuns la scadenţă, adică a devenit exigibilă.

13. Clasificaţi obligaţiile în funcţie de data plăţii

Răspuns:

a) obligaţii cu executare imediată (pure şi simple);
b) obligaţii cu termen.

14. Când se face plata în cazul obligaţiilor cu execuţie imediată?

Răspuns:
La momentul naşterii raportului juridic obligaţional.

15. Când se face plata în cazul obligaţiilor cu termen?

Răspuns:
Plata este exigibilă la termenul stabilit de părţi. Creditorul nu poate pretinde plata înainte de îndeplinirea acestui termen.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO