marți, 29 martie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (08)

01. Definiţi auxiliarii independenţi

Răspuns:
Sunt acele persoane care, în mod profesional, cooperează şi-i ajută pe comercianţi în activitatea lor.

02. Ce este mijlocirea?

Răspuns:
Acea activitate prin care o persoană numită mijlocitor urmăreşte ca 2 persoane să încheie o afacere şi graţie diligenţei şi activităţii sale specifice le determină să încheie contractul avut în vedere.

03. Care este condiţia ca mijlocitorul să aibă vreun drept la remunerare?

Răspuns:
Tratativele trebuie să ducă la încheierea contractului, indiferent de îndeplinirea ulterioară a obligaţiilor.

04. Enumeraţi caracteristicile mijlocitorului

Răspuns:

a) nu este reprezentantul nici uneia din părţile actului de comerţ pe care-1 mijloceşte; el se mărgineşte să pună părţile în contact şi să facă demersuri pentru a le determina să încheie actul;
b) este un auxiliar independent, între el şi părţile interesate stabilindu-se un contract de locaţiune al serviciilor;
c) mijlocitorul profesionist este considerat comerciant dacă mijloceşte acte de comerţ şi nu acte de drept civil, situaţie în care are toate obligaţiile profesionale ale comerciantului;
d) are drept la un comision din momentul perfectării actului de comerţ între părţile interesate, independent de soarta ulterioară a acestui act (reziliere, neexecutare, etc.).

05. De câte feluri sunt agenţii de bursă?

Răspuns:

a) intermediari de bursă (brokeri);
b) comercianţi de bursă (dealeri).

06. Definiţi agentul de comerţ

Răspuns:
Persoana fizică sau juridică a cărei activitate independentă, cu caracter profesional şi de durată constă în a trata şi încheia afaceri comerciale, ceea ce îi deosebeşte de mandatari, în numele şi pe socoteala unui mandant (comerciant) faţă de care nu se află într-o legătură de subordonare. Agentul de comerţ acţionând ca profesionist, autonom, plasează produsele unuia sau mai multor comercianţi într-o anumită zonă sau îndeplinesc pentru aceştia diverse operaţiuni comerciale, furnizează informaţii privind condiţiile pieţei, colectează comenzi pe care le transmite mandantului, tratează şi încheie afaceri comerciale.

07. Enumeraţi caracteristicile agentului de comerţ

Răspuns:

a) stabilitatea;
b) exclusivitatea teritorială;
c) calitatea de mandatar sau reprezentant.

08. Ce sunt mijloacele economice?

Răspuns:
Totalitatea activelor materiale şi băneşti care servesc la desfăşurarea activităţii comerciantului. Aceste active se prezintă sub forma mijloacelor fixe şi mijloacelor circulante.

09. Ce sunt mijloacele fixe?

Răspuns:
Bunuri materiale care iau parte la mai multe cicluri de producţie, consumându-se treptat şi transferându-şi parţial valoarea asupra produselor fabricate, pe măsura utilizării lor (amortizare). Această grupă de mijloace economice se poate diviza în mai multe subgrupe, în raport de diferite criterii.

10. Clasificaţi mijloacele fixe după natura activităţii lor economice

Răspuns:

a) active fixe productive;
b) active fixe neproductive.

11. Clasificaţi mijloacele fixe după caracterul şi destinaţia lor în producţie?

Răspuns:

a) clădiri, maşini de forţă, utilaje;
b) instalaţii de lucru;
c) aparate de măsură, control şi reglare;
d) mijloace de transport;
e) animale;
f) plantaţii;
g) inventar gospodăresc etc.

12. Clasificaţi mijloacele fixe după apartenenţa lor

Răspuns:

a) proprii;
b) închiriate.

13. Ce sunt mijloacele circulante?

Răspuns:
Bunuri destinate să asigure continuitatea producţiei şi circulaţiei mărfurilor. Ele se consumă în întregime, în fiecare ciclu de producţie, îşi schimbă forma materială şi trec succesiv prin fazele de aprovizionare, producţie şi desfacere.

14. Clasificaţi mijloacele circulante

Răspuns:

a) active circulante materiale;
b) active circulante băneşti;
c) plasamente şi active circulante în decontare.

15. Ce sunt activele circulante materiale?

Răspuns:
Materii prime, materiale, combustibili, semifabricate, producţie neterminată, produse finite, ambalaje.

16. Ce sunt activele circulante băneşti?

Răspuns:
Sume de bani aflate în casieria unităţii, în conturi la diferite bănci, acreditive, carnete de cecuri etc.

17. Ce sunt activele circulante în decontare?

Răspuns:
Valori materiale sau băneşti avansate de societate unor firme sau persoane fizice care urmează să fie decontate ulterior (efectele comerciale mai importante fiind: cambia, biletul la ordin, cecul, warantul etc.).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO