marți, 7 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (X)

01. Definiţi dividendul

Răspuns: Dividendul reprezintă cota-parte din beneficiul real ce se va plăti fiecărui asociat al unei societăţi comerciale în raport direct proporţional cu participarea sa la constituirea capitalului social (deci proporţional cu aportul său social).

02. Cum se impozitează dividendele distribuite unei persoane fizice?

Răspuns: În cazul în care dividendele sunt distribuite unei persoane fizice, impozitul pe dividende va fi suportat de persoana fizică beneficiară. Cota de impozitare este cota standard de 16%.

03. Cum se impozitează dividendele distribuite unei persoane juridice?

Răspuns: În situaţia în care distribuirea dividendelor se face în favoarea unei persoane juridice, persoana juridică română care primeşte dividendele nu datorează impozit, în vreme ce persoana juridică română care distribuie dividende datorează un impozit pe dividenden în cuantum de 10% din suma brută plătită.

04. Clasificaţi microintreprinderile

Răspuns:
a) microîntreprinderi – au 1 până la 9 salariaţi şi o cifră de afaceri de până la 2 milioane de euro;
b) întreprinderi mici – au între 10 şi 49 salariaţi şi o cifră de afaceri de până la 10 milioane euro;
c) întreprinderi mijlocii – au intre 50 şi 249 salariaţi şi o cifră de afaceri de până la 50 milioane euro.

05. Cine are dreptul de opţiune în ceea ce priveşte modul de impozitare a veniturilor anuale realizate?

Răspuns: Orice persoană juridică cu capital integral privat, care are ca domeniu de activitate producţia, prestările de servicii şi comerţul, care nu are mai mult de 9 salariatşi care are cifra de afaceri sub limita prevăzută de lege poate opta între a plăti impozit pe profit sau impozit pe veniturile brute realizate.

06. Care este baza de impunere pentru veniturile microintreprinderilor?

Răspuns: Suma veniturilor asupra cărora urmează a se aplica cota legală în vederea stabilirii impozitului datorat de contribuabili, adică venitul brut anual, format din totalitatea veniturilor – indiferent din ce sursă provin – care sunt înscrise în contul de profit şi pierderi.

07. Cine are calitatea de persoană fizică rezidentă?

Răspuns: Orice persoană fizică care îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii:
a) are domiciliul în România;
b) are centrul intereselor vitale amplasat în România;
c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;
d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin.

08. Care este sfera veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente?

Răspuns:
Persoanele fizice rezidente datorează impozit pentru “beneficiul mondial”, adică pentru totalitatea veniturilor pe care le realizează, din România şi/sau din străinătate.

09. Care este sfera veniturilor impozabile pentru persoanele fizice nerezidente?

Răspuns:
Categoriile de venituri pentru care datorează impozit pe venit în România persoanele fizice nerezidente sunt:
a) venitul net atribuit unui sediu permanent prin intermediul căruia o persoană fizică nerezidentă exercită o activitate independentă în România;
b) venitul net obţinut în urma exercitării unei activităţi dependente în România;
c) veniturile obţinute din alte surse din România.

10. Enumeraţi categoriile de venituri impozabile.

Răspuns:

a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din salarii;
c) venituri din cedarea folosinţei unor bunuri;
d) venituri din investiţii;
e) venituri realizate din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
f) venituri din pensii;
g) venituri din activităţi agricole;
h) venituri din premii şi din jocuri de noroc;
i) venituri din alte surse.

11. Enumeraţi veniturile neimpozabile

Răspuns:

a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială;
b) sumele încasate din asigurări;
c) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică;
d) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a unor calamităţi naturale, precum şi pentru cazurile de deces ori invaliditate;
e) pensiile I.O.V.R., sumele fixe de îngrijire pentru pensionari care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile altele decât cele plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări sociale şi cele plătite din bugetul de stat;
f) contravaloarea cupoanelor ce reprezintă bonuri de valoare care se acordă cu titlu gratuit persoanelor fizice;
g) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări sau mecenat;
h) veniturile obţinute ca urmare a transferulul dreptului de proprietate asupra bunurilor corporale din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare;
i) drepturi în bani şi/sau în natură primite de militarii în termen ori cu termen redus;
j) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare profesională într-un cadru instituţionalizat;
k) sumele ori bunurile primite cu titlul de moştenire şi/sau donaţie, cu excepţia proprietaţilor imobiliare;
l) veniturile din agricultură sau silvicultură;
m) sumele reprezentând contravaloarea echipamentului individual de protecţie, alimentaţie de protecţie sau antidot;
n) sumele primite de salariaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport, cazare, diurnă acordate pe perioada delegării sau detaşării într-o altă localitate;
o) sumele sau bunurile primite cu titlu de moştenire sau donaţie;
p) veniturile obţinute pe teritoriul României de membrii misiunilor diplomatice străine;
q) veniturile obţinute în România de persoanele fizice străine care desfăşoară în ţara noastră activităţi de consultanţă în cadrul unor acorduri de finanţare gratuită încheiate de Guvernul României;
r) veniturile obţinute în România de corespondenţii de presă străini;
s) premiile şi orice avantaje în bani şi/sau în natură obţinute de elevi şi studenţi la concursuri interne şi internaţionale;
t) premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionate mondiale, europene şi la jocurile olimpice;
u) sumele reprezentând plăţi compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite ca urmare a concedierilor colective;
v) premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport ş.a. obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor desfăşurate în România;
x) prima de stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv.

12. Care sunt excepţiile la cota unică, la nivelul anului 2008?

Răspuns:
Actualmente există trei excepţii de la cota unică:
a) cota de 1% pentru câştigul din transferul titlurilor de valoare;
b) cotele de 20 şi 25% pentru veniturile din jocuri de noroc;
c) cotele de 1-3% pentru veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO