marți, 7 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (XII)

01. Enumeraţi veniturile impozabile din investiţii

Răspuns:

a) venituri sub formă de dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare;
d) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcţie de fondul social deţinut;
e) venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare;
f) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

02. Cum se stabileşte venitul impozabil lunar din pensii?

Răspuns:
Cu începere de la 1 ianuarie 2008, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin scăderea din venitul din pensii:
a) a unei sume neimpozabile de 1000 lei;
b) a eventualelor contribuţii sociale obligatorii datorate de pensionar.

03. Enumeraţi tranzacţiile imobiliare impozabile.

Răspuns:

a) toate transferurile dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia, efectuate în temeiul unui act juridic inter vivos, având ca obiect construcţii sau terenuri;
b) transferul dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia realizate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti;
c) transferurile realizate prin moştenire, inclusiv prin intermediul unor acte juridice mortis causa, dacă dezbaterea şi finalizarea succesiunii nu s-a făcut în termen de 2 ani de la data decesului lui de cuius.

04. Enumeraţi tranzacţiile imobiliare scutite de impozitare.

Răspuns:

a) dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor/construcţiilor în temeiul legilor reparative, prin reconstituirea dreptului de proprietate;
b) dobândirea dreptului de proprietate cu titlu de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi;
c) dobândirea dreptului de proprietate prin moştenire, dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.

05. Care este baza impozabilă în cazul unei tranzacţii imobiliare?

Răspuns:
Valoarea obiectului transferului, declarată de părţi în actul de transfer sau valoarea de circulaţie orientativă (minimală) stabilită prin expertizele anuale ale Camerelor Notarilor Publici, dacă valoarea declarată de părţi este mai mică decât valoarea de circulaţie orientativă.

06. Care sunt procedurile aplicabile la realizarea transferului dreptului de proprietate?

Răspuns:

a) procedura notarială;
b) procedura transferurilor efectuate prin hotărâre judecătorească;
c) alte proceduri.

07. Cum se stabileşte venitul net anual impozabil?

Răspuns:
Venitul net anual impozabil se stabileşte pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute de lege (veniturile din activităţi independente, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile din activităţi agricole), prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate. Venitul net anual se stabileşte prin însumarea veniturilor nete realizate din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole.

08. Ce se întâmplă cu pierderea fiscală anuală?

Răspuns:
Pierderea fiscală anuală înregistrată din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole se poate compensa cu rezultatele pozitive obţinute din aceeaşi sursă de venit.

09. Care sunt regulile de reportare a pierderilor?

Răspuns:

a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii cinci ani consecutivi;
b) dreptul la report este întotdeauna personal şi netransmisibil, în sensul că nu poate fi transmis moştenitorilor sau oricărei alte persoane, în scopul reducerii sarcinii fiscale ce revine acesteia;
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei de 5 ani, reprezintă o pierdere definitivă a contribuabilului.

10. În ce constă declaraţia de venit estimat?

Răspuns:
Toţi contribuabilii care încep o activitate producătoare de venit în cursul anului fiscal sunt obligaţi să depună, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, o declaraţie referitoare la veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza în anul respectiv.

11. În ce constă declaraţia de venit realizat?

Răspuns:
Contribuabilii – persoane fizice rezidente române cu domiciliul în România, precum şi persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute de legea română, respectiv asociaţiile fără personalitate juridică, sunt obligaţi să depună o declaraţie anuală de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal.

12. Care sunt plăţile anticipate egale care trebuie efectuate de contribuabil?

Răspuns:
Ca regulă generală, există patru plăţi anticipate egale care trebuie efectuate de contribuabil, respectiv la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO