marți, 7 septembrie 2010

Întrebări drept fiscal (XI)

01. În ce constă caracterul discriminatoriu al reglementării actuale a deducerilor personale?

Răspuns:
De deduceri fiscale personale beneficiază doar salariaţii, nu beneficiază de asemenea deduceri cei care realizează venituri numai din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor sau din activităţi agricole.

02. Componenţa categoriei veniturilor independente.

Răspuns:

a) venituri comerciale;
b) venituri din profesii libere;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

03. Cine este subiectul impozabil pentru veniturile din activităţi independente?

Răspuns:
Persoanele fizice care realizează aceste venituri în mod individual sau asociate, pe baza unui contract de asociere încheiat în vederea desfăsurării de activităţi în scopul obţinerii de venit, asociere care se realizează potrivit dispoziţiilor legale şi care nu dă naştere unei persoane juridice.

04. Care sunt regulile potrivit cărora se determină venitul net din activităţi independente?

Răspuns:
Potrivit regulii generale, determinarea venitului net din activităţi independente se face în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

05. Care sunt situaţiile particulare de determinare a venitului net din activităţi independente?

Răspuns:

a) determinarea venitului net pe bază de norme de venit;
b) determinarea venitului net din drepturile de proprietate intelectuală prin deducerea unor cote forfetare de cheltuieli.

06. Ce cuprinde categoria veniturilor salariale?

Răspuns:
Toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de altă formă sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

07. Enumeraţi veniturile care nu sunt incluse în categoria veniturilor salariale.

Răspuns:

a) ajutoarele de înmormântare ori cele acordate pentru pierderi suferite în gospodării ca urmare a unor calamităţi naturale, ajutoarele pentru boli grave şi incurabile, ajutoarele pentru naşteri, etc.;
b) tichetele de creşă;
c) tichetele de masă şi alte drepturi de hrană acordate angajaţilor;
d) cazarea şi contravaloarea chiriei locuinţelor de serviciu;
e) sumele primite de salariaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport, cazare şi indemnizaţia pentru delegare ori detaşare;
f) veniturile din salarii obţinute ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator;
g) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
h) avantajele sub forma dreptului stock options plan;
i) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite, etc.

08. Ce este deducerea personală?

Răspuns:
Este o sumă neimpozabilă acordată contribuabilului, numai pentru veniturile din salarii obţinute la locul unde se află funcţia de bază. Este considerată a fi acea cheltuială deductibilă reprezentând contravaloarea cheltuielilor minim necesare asigurării traiului zilnic al contribuabilului şi a celor aflaţi în întreţinerea sa.

09. Cum se face determinarea venitului net?

Răspuns:
La locul unde se află funcţia de bază, din venitul brut se scad contribuţiile sociale obligatorii, deducerile acordate contribuabilului (deducerea de bază şi eventualele deduceri suplimentare) şi, dacă este cazul, cotizaţia sindicală plătită şi contribuţiile la fondurile de pensii facultative.

10. Cum se calculează venitul brut din cedarea folosinţei bunurilor?

Răspuns:
Este reprezentat de totalitatea sumelor încasate şi/sau echivalentul în lei a veniturilor în natură obţinute de către proprietar sau un alt deţinător legal al bunurilor cedate spre folosinţă unor terţe persoane. Acest venit se stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei.

11. Cum se calculează venitul net din cedarea folosinţei bunurilor?

Răspuns:
Venitul net din cerdarea folosinţei bunurilor se stabileşte pe baze forfetare, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO