marți, 4 ianuarie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (04)

01. Cum se subclasifică contractele cu titlu oneros, conform art. 947 C.civ.?

Răspuns:

a) contracte comutative;
b) contracte aleatorii.

02. Definiţi contractul comutativ

Răspuns:
Se numeşte comutativ acel contract în care existenţa şi întinderea prestaţiilor datorate de către părţi sunt certe şi pot fi apreciate chiar la momentul încheierii contractului, ele nedepinzând în nici o măsură de hazard (alea).

03. Definiţi contractul aleatoriu

Răspuns:
Contractul este aleatoriu în cazul în care existenţa sau întinderea prestaţiilor părţilor sau numai ale uneia dintre ele depinde de un eveniment incert. Aşadar, la încheierea contractului nu se poate calcula întinderea prestaţiilor, nu se poate şti cuantumul câştigului ori al pierderii şi uneori nu se poate şti nici măcar dacă va exista sau nu câştig ori pierdere. Întinderea ambelor sau cel puţin a uneia dintre prestaţii depinde de hazard (alea).

04. Cum se subclasifică contractele cu titlu gratuit?

Răspuns:

a) contracte dezinteresate;
b) liberalităţi.

05. Ce sunt contractele dezinteresate?

Răspuns:
Prin acestea se urmăreşte a se face un serviciu cuiva, fără a se micşora niciun patrimoniu.

06. Ce sunt liberalităţile?

Răspuns:
Prin acestea o valoare trece dintr-un patrimoniu în altul, fără a se urmări un contraechivalent.

07. Clasificaţi contractele după efectele produse

Răspuns:

a) contracte constitutive sau translative de drepturi reale;
b) contracte generatoare de drepturi de creanţă.

a) contracte constitutive sau translative de drepturi;
b) contracte declarative de drepturi.

08. Clasificaţi contractele după modul (durata) de executare

Răspuns:

a) contracte cu executare imediată;
b) contracte cu executare succesivă.

09. Care sunt deosebirile dintre contractele cu executare imediată şi cele cu executare succesivă?

Răspuns:

a) în cazul neexecutării sau al executării necorespunzătoare de către o parte a obligaţiei ce-i revine, sancţiunea va fi rezoluţiunea – care desfiinţează contractul cu efect retroactiv - în cazul contractului cu executare imediată; în cazul contractului cu executare succesivă sancţiunea va fi rezilierea - care are ca efect desfacerea contractului numai pentru viitor;
b) deşi nulităţile actelor juridice operează cu efect retroactiv, în ipoteza contractelor cu executare succesivă, atunci când executarea este ireversibilă, efectele nulităţilor se aplică numai pentru viitor;
c) numai în ipoteza contractelor cu executare succesivă se poate pune problema unei suspendări a executării din motive de forţă majoră, pe toată durata imposibilităţii de executare;
d) riscurile contractuale se soluţionează în mod deosebit.

10. Clasificaţi contractele după cum sunt sau nu nominalizate în legislaţia civilă

Răspuns:

a) contracte numite;
b) contracte nenumite.

11. Clasificaţi contractele după unele corelaţii existente între ele

Răspuns:

a) contracte principale – care au o existenţă de sine stătătoare şi a căror soartă nu este legată de aceea a altor contracte încheiate de părţi;
b) contracte accesorii – însoţesc unele contracte principale, de a căror soartă depind.

12. Daţi exemple de contracte accesorii

Răspuns:

a) contractul de gaj;
b) contractul de ipotecă;
c) contractul de fidejusiune;
d) clauza penală.

13. Care este importanţa distincţiei dintre contractele principale şi cele accesorii?

Răspuns:
Pe câtă vreme validitatea contractului principal şi menţinerea fiinţei lui se examinează în mod de sine stătător şi independent de alte contracte, soarta contractului accesoriu trebuie să fie examinată nu numai în funcţie de elementele sale intrinseci, dar şi în funcţie de soarta contractului principal pe care îl însoţesc: accesoriul urmează soarta principalului.

14. Clasificaţi contractele după modul în care se exprimă voinţa părţilor în contracte

Răspuns:

a) contracte negociate;
b) contracte de adeziune;
c) contracte obligatorii.

15. Ce sunt contractele negociate?

Răspuns:
Sunt cele pe care le putem denumi tradiţionale şi în cadrul cărora părţile discută, negociază toate clauzele sale, fără ca din exteriorul voinţei lor să li se impună ceva.

16. Ce sunt contractele de adeziune?

Răspuns:
Sunt contractele redactate în întregime sau aproape în întregime numai de către una dintre părţile contractante. Celălalt contractant nu poate practic să modifice aceste clauze. El poate să le accepte sau să nu le accepte.

Ex : contractul de transport pe calea ferată, contractul de furnizare a energiei electrice sau termice, contractul de abonament telefonic

17. Ce sunt contractele obligatorii ?

Răspuns :
Se aseamănă cu cele de adeziune, numai că, în timp ce în cazul contractelor de adeziune condiţiile contractuale sunt impuse de o parte care fie că este puternică din punct de vedere economic, fie că dispune de un monopol, la contractele obligatorii, pe care unii autori le denumesc chiar contracte "forţate", condiţiile încheierii lor sunt delimitate, impuse de lege.

Ex : contractul pentru asigurarea de răspundere civilă pentru proprietarii de autovehicule

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO