vineri, 8 aprilie 2011

Întrebări de drept succesoral (22)

01. Care este obiectul transmisiunii succesorale?

Răspuns:
Transmisiunea succesorală se diferenţiază de transmisiunile prin acte între vii prin faptul că, spre deosebire de acestea, are ca obiect nu doar un drept anume, ci universalitatea patrimoniului defunctului sau o cotă-parte din aceasta (în cazul transmisiunilor cu titlu universal).

02. Ce sunt succesorii universali sau cu titlu universal în raport cu persoana defunctului?

Răspuns:
Consideraţi continuatori ai persoanei defunctului, iar nu doar simpli avânzi-cauza, aceştia nu sunt doar simpli succesori la bunuri sau lichidatori ai patrimoniului succesoral, ci titulari ai drepturilor şi obligaţi personal pentru datoriile succesorale, chiar dacă prin acceptare sub beneficiu de inventar pot să limiteze obligaţiile de plată a datoriilor intra vires hereditatis.

03. Ce cuprinde patrimoniul succesoral?

Răspuns:
Cuprinde drepturile, adică activul succesoral, şi obligaţiile, adică pasivul succesoral, lăsate de de cuius.

04. Ce cuprinde activul moştenirii?

Răspuns:
Toate drepturile reale şi de creanţă care nu se sting prin moartea titularului lor.

05. Ce cuprinde pasivul moştenirii?

Răspuns:
Toate datoriile succesiunii, cuprinzând obligaţiile născute în timpul vieţii lui de cujus care îl ţin pe acesta la plată la data deschiderii moştenirii, indiferent dacă izvorul acestora este contractual, delictual, quasidelictual sau quasicontractual.

06. Obligaţiile intuitu personae sunt transmisibile pe cale succesorală?

Răspuns:
Aceste obligaţii, chiar dacă ar avea un conţinut patrimonial, nu se transmit pe cale succesorală deoarece prin decesul debitorului se sting.

07. Ce sunt sarcinile moştenirii?

Răspuns:
Obligaţii ce se nasc după data deschiderii moştenirii, dar care decurg din faptul decesului lui de cujus.

08. În ce constă principiul dobândirii imediate a activului moştenirii la data deschiderii succesiunii?

Răspuns:
Drepturile făcând parte din activul succesoral sunt dobândite de succesori imediat şi de plin drept de la data deschiderii moştenirii, oricare ar fi natura acestora, şi indiferent dacă succesiunea este legală, testamentară sau convenţională.

09. Cine dobândeşte de drept posesiunea moştenirii şi cine intră în posesiunea moştenirii cu permisiunea justiţiei?

Răspuns:
Descendenţii şi ascendenţii au de drept posesiunea moştenirii din momentul morţii defunctului. Ceilalţi moştenitori intră în posesiunea moştenirii cu permisiunea justiţiei.

10. Enumeraţi moştenitorii sezinari

Răspuns:
Descendenţii şi ascendenţii, adică rudele în linie dreaptă ale defunctului.

11. În ce constă caracterul de ordine publică al sezinei?

Răspuns:
De cujus nici nu poate priva de sezină pe succesorii cărora legea le-o acordă, nici nu poate acorda sezina altor persoane decât cele prevăzute de lege, nici nu poate modifica atribuţiile conferite de lege sezinarilor.

12. În ce constă caracterul individual al sezinei?

Răspuns:
Sezina nu este conferită tuturor moştenitorilor sezinari în acelaşi timp, indiferent de ordinea chemării lor la moştenire, ci, dimpotrivă, conform ordinii în care sunt chemaţi de lege la moştenire.

13. În ce constă caracterul virtual al sezinei?

Răspuns:
Dacă succesorul chemat în primul rând la moştenire rămâne inactiv, moştenitorii subsecvenţi pot să preia posesia moştenirii şi să exercite acţiunile referitoare la aceasta.

14. În ce constă caracterul succesiv al sezinei?

Răspuns:
În cazul renunţării la moştenire a succesorului în rang preferat, sezina trece la următorul chemat de lege la moştenire.

15. În ce constă caracterul indivizibil al sezinei?

Răspuns:
Dacă moştenirea este deferită mai multor moştenitori legali de acelaşi rang, sezina aparţine tuturor acestora.

16. Ce se întâmplă în caz de dezacord între comoştenitori în legătură cu exercitarea sezinei?

Răspuns:
Diferendul ar putea fi rezolvat prin numirea de către instanţa judecătorească a unui administrator provizoriu însărcinat cu gestiunea masei succesorale până la partaj.

17. Enumeraţi efectele sezinei

Răspuns:

a) puterea de a verifica titlurile moştenitorilor nesezinari;
b) puterea de a prelua şi administra bunurile succesorale;
c) puterea de a reprezenta interesele succesiunii atâta ctiv, exercitând acţiunile în justiţie, cât şi pasiv, ca pârât în acţiunile intentate de terţi.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO