miercuri, 13 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (14)

01. Enumeraţi drepturile locatorului comercial

Răspuns:

a) dreptul la o locaţie durabilă;
b) dreptul la reînnoirea locaţiei;
c) dreptul de a ceda locaţia şi de a subînchiria;
d) dreptul de a transforma localul pentru a ameliora sau moderniza exploatarea lui;
e) dreptul de a menţine localul închiriat, cu acordul proprietarului, în caz de re-vânzare a imobilului.

02. Enumeraţi obligaţiile locatarului comercial

Răspuns:

a) să respecte destinaţia economică şi funcţională a fondului de comerţ;
b) în cazul consumării în cadrul folosirii normale a unor bunuri cuprinse în fondul de comerţ, locatarul este obligat să restituie contravaloarea lor, dacă în contract nu s-a prevăzut altfel.

03. Ce este locaţia în gestiune (gestiunea liberă)?

Răspuns:
Un contract în care proprietarul unui fond de comerţ îl dă în locaţie unui gestionar care-1 exploatează pe riscul său. Locatarul gestionar este un comerciant supus obligaţiilor care decurg din lege sau din contract. Proprietarul nu are calitatea de comerciant, dar este supus unei obligaţii cum este înregistrarea în Registrul Comerţului.

04. Definiţi gajul comercial?

Răspuns:
Gajul comercial spre deosebire de cel prevăzut în Codul civil se poate face şi fără deposedare în cazul produselor solului, materialelor în stare de fabricaţie sau aflate în depozite, în aceste cazuri, gajul se consideră constituit ca efect al contractului care trebuie să prevadă natura, calitatea şi locul unde se află bunurile fără remiterea lor materială.

05. Enumeraţi tipurile de societăţi comerciale din sistemul român

Răspuns:

a) societatea în nume colectiv;
b) societatea în comandită simplă;
c) societatea în comandită pe acţiuni;
d) societatea pe acţiuni;
e) societatea cu răspundere limitată.

06. Care este criteriul folosit de legiuitor pentru clasificarea societăţilor comerciale

Răspuns:
Întinderea obligaţiilor (răspunderii) pe care asociaţii şi le asumă pentru datoriile contractate de societate în cursul activităţii sale statutare.

07. Clasificaţi societăţile comerciale d.p.d.v. al răspunderii asociaţilor

Răspuns:

a) societăţi ai căror asociaţi răspund nemărginit şi solidar pentru pasivul comun (societăţile de persoane: SNC);
b) societăţi ai căror asociaţi răspund numai în limita aportului fiecăruia din ei (societăţile de capitaluri: SA, SRL).

08. Enumeraţi etapele constituirii societăţilor comerciale

Răspuns:

a) etapa consensuală;
b) etapa judiciară;
c) etapa de publicitate, înmatriculare şi înregistrare.

09. În ce constă etapa consensuală?

Răspuns:
Are drept obiect întocmirea de către părţi a actelor constitutive. Încheierea şi perfectarea înscrisurilor constitutive se realizează în condiţiile dreptului comun referitoare la încheierea contractelor (prin negociere între părţi). În cazul societăţilor de capitaluri, definitivarea pactului societar poate fi precedată de subscrierea publică de acţiuni (este o procedură complexă care implică în prealabil îndeplinirea unor formalităţi legate de subscrierea publică de acţiuni).

10. În ce constă etapa judiciară?

Răspuns:
Controlul de legalitate exercitată de instanţa teritorială competentă să autorizeze valabila funcţionare a societăţii comerciale.

11. În ce constă etapa de publicitate, înmatriculare şi înregistrare?

Răspuns:
Stadiul final al constituirii societăţilor comerciale, în cadrul său având loc: îndeplinirea cerinţelor de publicitate a documentelor constitutive în Monitorul Oficial, înmatricularea profesională în Registrul Comerţului şi înregistrarea fiscală. În această etapă, societatea comercială dobândeşte personalitatea juridică şi devine opozabilă, ca subiect de drept, faţă de terţi.

12. În ce constă principiul libertăţii de asociere care stă la baza constituirii societăţilor comerciale?

Răspuns:
În conformitate cu art. 37 din Constituţia României, cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate şi în alte forme de asociere. Prin Legea nr. 31/1990 se prevede, de asemenea, că „în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi constitui societăţi comerciale, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi".

Posibilitatea concretă de participare la înfiinţarea unei societăţi comerciale depinde de condiţii care diferă în funcţie de natura societăţii şi de naţionalitatea subiectului de drept în cauză (statutul persoanelor fizice prezentând particularităţi faţă de cel al persoanelor juridice, iar investitorii străini trebuind să se conformeze unor norme speciale).

13. Care este statutul părţilor contractante în constituirea societăţilor comerciale?

Răspuns:

a) persoane fizice;
b) persoane juridice.

14. Ce sunt înscrisurile constitutive ale societăţilor comerciale?

Răspuns:
Actul juridic de bază pentru înfiinţarea diferitelor tipuri de societăţi comerciale îl constituie „contractul de societate" care poate fi definit ca fiind acordul de voinţă, prin care două sau mai multe persoane consimt să constituie, prin aporturi individuale, un fond comun destinat unei activităţi lucrative, desfăşurate împreună, prin îndeplinirea de acte de comerţ, în scopul de a împărţi foloasele realizate.

15. Enumeraţi trăsăturile contractului de societate

Răspuns:

a) consensual;
b) patrimonial;
c) oneros;
d) comutativ;
e) comercial.

16. În cazul căror tipuri de societate este obligatorie întocmirea statutului?

Răspuns:

a) societăţile pe acţiuni;
b) societăţile în comandită pe acţiuni;
c) societăţile cu răspundere limitată.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO