sâmbătă, 9 aprilie 2011

Întrebări de drept succesoral (23)

01. Cum se pot bucura de drepturile succesorale moştenitorii legali nesezinari?

Răspuns:
Trebuie să fie trimişi în posesie.

02. Cum se pot bucura de drepturile succesorale legatarii?

Răspuns:
Li se predau legatele.

03. Ce este trimiterea în posesie?

Răspuns:
Îndeplinirea unei proceduri de verificare a vocaţiei la moştenire. Procedura de trimitere în posesie este graţioasă (necontencioasă), iar în prezent se realizează de notarul public de la locul deschiderii moştenirii.

04. Cum are loc predarea legatelor universale?

Răspuns:
Când testatorul are moştenitori rezervatari, predarea legatelor universale va fi cerută acestora.

05. Cum are loc predarea legatelor cu titlu universal?

Răspuns:

a) dacă există numai moştenitori rezervatari, care în dreptul românesc sunt şi sezinari, predarea legatelor se va solicita acestora începând din momentul deschiderii moştenirii;
b) dacă există moştenitori legali nerezervatari care vin la moştenire, predarea se va cere acestora după punerea lor în posesie;
c) dacă există moştenitori rezervatari şi un legatar universal nepus în posesie, predarea se va cere rezervatarilor, căci, în acest caz, numai aceştia au sezina moştenirii;
d) dacă există moştenitori legali şi un legatar universal pus în posesie, predarea se va cere acestuia din urmă întrucât legatul cu titlu universal nu se poate executa decât din cotitatea disponibilă a moştenirii;
e) dacă nu există nici moştenitori legali rezervatari, nici nerezervatari şi nici legatari universali, predarea legatului cu titlu universal se va cere curatorului numit de notarul public să administreze succesiunea vacantă.

06. Cum are loc predarea legatelor particulare?

Răspuns:
Se face conform regulilor predării legatelor cu titlu universal, în plus, putând fi cerută şi legatarului cu titlu universal trimis în posesie sau legatarului particular obligat la plata unui alt legat particular, după predarea legatului său.

07. Cine este ţinut la plata pasivului succesoral?

Răspuns:
În principiu, moştenitorii universali sau cu titlu universal (moştenitorii legali, legatarii universali, legatarii cu titlu universal, instituiţii contractuali universali sau cu titlu universal).

08. Legatarii particulari şi instituiţii contractuali particulari sunt ţinuţi la plata pasivului succesoral?

Răspuns:
Nu.

09. În cazul în care la succesiune vin mai mulţi succesori ţinuţi la plata pasivului succesoral, fiecare dintre aceştia poate fi urmărit de creditori pentru plata întregului pasiv, sau doar pentru partea care îi revine din moştenire?

Răspuns:
Pasivul succesiunii se divide de drept din momentul deschiderii succesiunii, moştenitorii (legali, testamentari sau instituiţi contractual) sunt ţinuţi la plată în proporţie cu partea ce le revine din moştenire.

Deci, dacă la moştenire vin mai mulţi succesori ţinuţi la plata pasivului, creditorii, pe de o parte, vor trebui să urmărească pe fiecare pentru o cotă-parte din pasiv corespunzătoare părţii ce îi revine din moştenire, iar pe de altă parte, vor suporta riscul insolvabilităţii unora sau altora dintre aceştia dacă sunt acceptanţi pur şi simplu, chiar dacă succesiunea este solvabilă, afară de cazul în care au cerut separaţia de patrimonii.

10. Cum se stabileşte contribuţia la plata pasivului?

Răspuns:
Contribuţia la plata pasivului succesoral, ca şi obligaţia la plata pasivului, trebuie să fie în principiu proporţională cu partea succesorală ce revine fiecărui moştenitor.

11. De unde rezultă excepţiile de la regula contribuţiei proporţionale?

Răspuns:

a) din voinţa defunctului exprimată printr-un testament;
b) din voinţa succesorilor care se înţeleg între ei.

12. Ce se întâmplă cu succesorul care plăteşte spontan datorii succesorale în proporţie mai mare decât este obligat?

Răspuns:
Are dreptul la un recurs contra celorlalţi pentru plata părţii contributive a fiecăruia.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO