sâmbătă, 12 februarie 2011

Alte întrebări drept civil (XXVIII)

01. Care sunt efectele condiţiei suspensive în etapa pendente conditione ?

Răspuns :

a) plata obligaţiilor civile nu poate fi făcută sau pretinsă, dat fiind că obligaţiile civile nu există încă ; dacă debitorul face plata, aceasta este una nedatorată şi se poate cere restituirea ei;
b) termenul de prescripţie extinctivă nu poate curge pentru o obligaţie pendente conditione ;
c) creditorul poate cere, iar debitorul poate constitui, garanţii pentru obligaţia suspensivă;
d) creditorul poate să facă acte de conservare a obligaţiei suspendate, dar nu are acţiune oblică;
e) obligaţia sub condiţie suspensivă este transmisibilă mortis causa sau inter vivos, dobânditorul continuând situaţia juridică anterioară.

02. În cazul actului juridic translativ de drepturi reale, care sunt efectele condiţiei suspensive în etapa pendente conditione?

Răspuns:

a) există doi “dobânditori”, unul sub condiţie suspensivă, celălalt sub condiţie rezolutorie;
b) riscul pieirii fortuite este suportat întotdeauna de dobânditorul sub condiţie rezolutorie;
c) dobânditorul sub condiţie suspensivă poate să facă formele de publicitate cu privire la dreptul său, forme care aici pot fi asimilate cu actele de conservare din materia obligaţiilor;
d) dreptul real vehiculat poate fi înstrăinat prin mijloace juridice inter vivos sau mortis causa, dobânditorul continuând situaţia juridică a autorului său.

03. Care sunt efectele condiţiei suspensive în etapa eveniente conditione?

Răspuns:

a) dacă condiţia suspensivă s-a realizat, actul juridic poate fi considerat ca şi când ar fi fost pur şi simplu, iar efectele sale pot fi considerate că se vor produce de la data încheierii lor;
b) dacă s-a făcut o plată şi nu s-a cerut repetiţiunea ei, plata se consolidează retroactiv şi obligaţia trebuie considerată stinsă;
c) dacă în discuţie a fost un act translativ de drepturi reale, împlinirea condiţiei suspensive consolidează ex tunc poziţia dobânditorului sub condiţie suspensivă, desfiinţând simultan şi dreptul titularului care a fost pendente conditione sub condiţie rezolutorie.

04. Care sunt efectele condiţiei suspensive în etapa deficiente conditione?

Răspuns:

a) operaţiunea juridică trebuie considerată că nu s-a încheiat niciodată, cu efectul că între părţile contractante nu se datorează nimic;
b) dacă pendente conditione s-a făcut plata, s-au constituit garanţii ori s-au făcut acte de dispoziţie în legătură cu dreptul aflat sub condiţie suspensivă, deficiente conditione aceste operaţiuni juridice sunt desfiinţate prin chiar efectul nerealizării condiţiei.

05. Care sunt excepţiile de la efectul retroactiv al condiţiei?

Răspuns:

a) actele de conservare făcute pendente conditione îşi vor produce efectele pe viitor şi nu vor fi desfiinţate deficiente conditione, deoarece ele au profitat bunului, nu persoanei;
b) prescripţia extinctivă nu poate retroactiva nicicând, fiind o instituţie legală a cărui termen curge întotdeauna ex nunc;
c) fructele percepute pendente conditione rămân câştigate proprietarului aflat sub condiţia rezolutorie, chiar dacă dreptul său se va desfiinţa retroactiv în cazul nerealizării condiţiei suspensive;
d) riscul pieirii fortuite se produce doar pentru viitor, ceea ce determină ca el să fie suportat pendente conditione de proprietarul sub condiţie rezolutorie.

06. Care sunt efectele condiţiei rezolutorii în etapa pendente conditione?

Răspuns:
Efectele actului juridic se produc ca şi când actul juridic ar fi pur şi simplu, deoarece condiţia afectează aneantizarea efectelor contractului, iar nu generarea acestora (plata este datorată, se pot face acte de executare, prescripţia extinctivă curge etc.).

07. Care sunt efectele condiţiei rezolutorii în etapa eveniente conditione?

Răspuns:
Operaţiunea juridică se va desfiinţa automat şi retroactiv, de la data încheierii lor, cu consecinţele care se produc în cazul deficiente conditione pentru condiţia suspensivă (orice plată făcută trebuie restituită, orice drept constituit sau transmis se desfiinţează ex tunc, cu obligarea restituirii bunului).

08. Care sunt efectele condiţiei rezolutorii în etapa deficiente conditione?

Răspuns:
Condiţia rezolutorie nu se mai realizează, actul civil poate fi considerat pur şi simplu de la momentul încheierii lui, cu efectul consolidării definitive a situaţiei juridice existente pendente conditione.

09. Ce este sarcina?

Răspuns:
O obligaţie de a da, a face sau a nu face ceva, impusă de dispunător gratificatului în actele cu titlu gratuit – liberalităţi. Sarcina este o obligaţie civilă, impusă de dispunător pe capul gratificatului, care este ţinut să o execute în favoarea cuiva.

10. Care este sfera de aplicaţie a sarcinii?

Răspuns:
Donaţiile şi legatele.

11. Care este caracterul sarcinii instituite în favoarea gratificatului?

Răspuns:
Condiţie potestativă rezolutorie.

12. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească sarcina pentru a produce efecte?

Răspuns:
Trebuie să fie licită şi morală.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO