vineri, 25 februarie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (11)

01. Enunţaţi caracteristica esenţială a contractelor sinalagmatice

Răspuns:
Reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor ce revin părţilor: fiecare dintre părţi are, concomitent, faţă de cealaltă parte, atât calitatea de debitor, cât şi pe cea de creditor. Obligaţia ce revine uneia dintre părţi îşi are cauza juridică în obligaţia reciprocă a celeilalte părţi. Ambele obligaţii sunt interdependente.

02. Care sunt efectele care decurg din reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor?

Răspuns:

a) excepţia de neexecutare a contractului (deşi una dintre părţi nu şi-a executat propria obligaţie, pretinde totuşi celeilalte să şi-o execute pe a sa);
b) deşi una dintre părţi este gata să-şi execute propria obligaţie sau chiar şi-a executat-o, cealaltă parte refuză, în mod culpabil, să şi-o execute pe asa – partea gata să-şi execute obligaţia sau care şi-a executat-o va avea de ales între a pretinde executarea silită a contractului ori a cere desfiinţarea sau încetarea contractului, putând cere şi despăgubiri;
c) problema riscului contractului (una dintre părţi se află în imposibilitate fortuită de a-şi executa obligaţia ce-i revine).

03. Ce este rezoluţiunea?

Răspuns:
Sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic, constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor în situaţia avută anterior încheierii contractului.

04. Ce este rezilierea?

Răspuns:
Desfiinţarea cu efecte pentru viitor a contractului.

05. Definiţi excepţia de neexecutare a contractului

Răspuns:
Este un mijloc de apărare aflat la dispoziţia uneia dintre părţile contractului sinalagmatic, în cazul în care i se pretinde executarea obligaţiei ce-i incumbă, fără ca partea care pretinde această executare să-şi execute propriile obligaţii.

06. Care este temeiul juridic al excepţiei de neexecutare a contractului?

Răspuns:
Interdependenţa obligaţiilor reciproce din contractul sinalagmatic, împrejurarea că fiecare dintre aceste obligaţii constituie cauza juridică a obligaţiei corelative.

07. Enumeraţi condiţiile pentru invocarea excepţiei de neexecutare a contractului

Răspuns:

a) obligaţiile reciproce ale părţilor să-şi aibă temeiul în acelaşi contract;
b) din partea celuilalt necontractant să existe o neexecutare, chiar parţială, dar suficient de importantă;
c) neexecutarea să nu se datoreze faptei înseşi a celui care invocă excepţia, faptă ce l-a împiedicat pe celălalt să-şi execute obligaţia;
d) părţile să nu fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligaţiile reciproce;
e) nu se cere ca debitorul să fi fost pus în întârziere;
f) invocarea excepţiei de neexecutare are loc direct între părţi, fără a fi necesar să se pronunţe instanţa judecătorească.

08. În care situaţie se poate spune că dreptul de retenţie este o formă de aplicare a excepţiei de neexecutare a contractului?

Răspuns:
În cazul contractelor sinalagmatice imperfecte.

09. Ce sunt contractele sinalagmatice imperfecte?

Răspuns:
Acele contracte concepute iniţial drept contracte unilaterale, când, pe parcursul existenţei lor, se naşte o obligaţie şi în sarcina creditorului faţă de debitorul contractual.

10. Care sunt diferenţele dintre rezoluţiune şi nulitate?

Răspuns:
Pe câtă vreme cauzele nulităţii - absolute sau relative – sunt întotdeauna contemporane, concomitente cu momentul încheierii contractului, cauza rezoluţiunii este întotdeauna posterioară încheierii contractului, constând în refuzul nejustificat de executare a acesteia.

11. Care este temeiul juridic al rezoluţiunii?

Răspuns:
Art. 1020 C.civ.: „Condiţia rezolutorie este subînţeleasă totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una dintre părţi nu îndeplineşte angajamentul său." Neîndeplinirea obligaţiei ar constitui deci îndeplinirea condiţiei rezolutorii, având ca efect desfiinţarea retroactivă a contractului.

12. În ce constă caracterul judiciar al rezoluţiunii?

Răspuns:
Rezoluţiunea nu operează de drept. Partea îndreptăţită trebuie să se adreseze instanţei judecătoreşti cu o acţiune în rezoluţiune (art. 2021 C.civ.).

13. Cine este îndreptăţit să intenteze acţiunea în rezoluţiune a contractului?

Răspuns:
Partea care a executat sau care se declară gata să execute contractul.

14. Care sunt condiţiile cerute pentru admisibiltiatea rezoluţiunii judiciare?

Răspuns:

a) una dintre părţi să nu-şi fi executat obligaţiile ce-i revin?
b) neexecutarea să fi fost imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia;
c) debitorul obligaţiei neexecutate să fi fost pus în întârziere, în condiţiile prevăzute de lege.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO