miercuri, 24 noiembrie 2010

Întrebări contracte speciale (IX)

01. De câte feluri sunt antecontractele:

Răspuns:

a) promisiunea unilaterală;
b) pactul de preferinţă;
c) promisiunea sinalagmatică.

02. Definiţi promisiunea unilaterală

Răspuns:
Promisiunea unilaterală (pactul de opţiune) de a vinde este contractul prin care o persoană, numită promitent, se obligă ferm faţă de o altă persoană, numită beneficiar, să îi vândă un anumit bun pentru un preţ anume (determinat sau determinabil), dacă aceasta din urmă se va decide să cumpere în viitor, într-un termen determinat sau nedeterminat.

03. Care este specificul promisiunii unilaterale?

Răspuns:
Originalitatea şi totodată specificul promisiunii unilaterale constă aşadar tocmai în faptul că, în principiu, pentru a se forma vânzarea este suficientă doar manifestarea de voinţă a beneficiarului în sensul ridicării opţiunii, voinţa promitentului de a vinde fiind deja exprimată şi pusă la dispoziţia celui dintâi.

04. Ce este indemnizaţia de imobilizare?

Răspuns:
Denumirea de promisiune unilaterală ar putea conduce la concluzia că aceasta este întotdeauna cu titlu gratuit, idee care însă nu poate fi reţinută întrucât, din contra, de regulă, în schimbul imobilizării bunului promis la dispoziţia beneficiarului pentru un anumit termen, acesta trebuie să achite o sumă de bani (de regulă, zece la sută din preţul vânzării) numită indemnizaţie de imobilizare.

05. Care este soarta indemnizaţiei de imobilizare?

Răspuns:
Dacă beneficiarul ridică opţiunea, indemnizaţia de imobilizare se va include în preţul vânzării, iar dacă nu, rămâne definitiv câştigată promitentului.

06. Ce se întâmplă cu indemnizaţia de imobilizare încasată în cazul nulităţii promisiunii de vânzare?

Răspuns:
Promitentul este obligat s-o restituie.

07. Ce se întâmplă cu indemnizaţia de imobilizare în situaţia în care promisiune a fost contractată sub condiţia suspensivă a obţinerii unui împrumut de către beneficiar, iar această condiţie nu s-a realizat?

Răspuns:
Indemnizaţia trebuie restituită.

08. Care este soarta indemnizaţiei de imobilizare în situaţia în care promitentul face imposibilă ridicarea opţiunii prin modificarea substanţială sau distrugerea voluntară a bunului după data încheierii promisiunii, ori prin înstrăinarea bunului promis unui terţ?

Răspuns:
Indemnizaţia trebuie restituită.

09. Care sunt condiţiile de fond de validitate a promisiunii?

Răspuns:
Fiind un contract, promisiunea unilaterală de vânzare este valabil formată la
momentul acordului de voinţe între promitent şi beneficiar. Acest acord trebuie să poarte asupra lucrului şi preţului, întocmai ca în cazul vânzării, dat fiind că pentru naşterea acesteia (a vânzării) este suficient ca beneficiarul să ridice opţiunea. Pentru acelaşi motiv, promitentul trebuie să aibă capacitatea de a vinde la momentul promisiunii, în timp ce beneficiarul, dacă părţile au stipulat o indemnizaţie de imobilizare, trebuie să aibă doar capacitatea de a se obliga la data promisiunii, iar capacitatea de a cumpăra numai la momentul ridicării opţiunii (când se formează vânzarea).

10. Care sunt condiţiile de formă de validitate a promisiunii?

Răspuns:
În principiu, promisiunea este consensuală, afară de cazul în care legea impune forma autentică ad validitatem vânzării în considerarea obiectului acesteia (cazul terenurilor), situaţie în care, dat fiind că din punctul de vedere al promitentului consimţământul la promisiune este unul şi acelaşi cu cel la vânzare, iar acesta nu este valabil decât dacă este dat în formă autentică, trebuie să fie dat în formă autentică.

11. Care sunt modalităţile care pot afecta promisiunea?

Răspuns:
Promisiunea, prin natura lucrurilor, întrucât dreptul de opţiune poate fi execitat o anumită perioadă de timp, determinată sau nedeterminată, este întotdeauna afectată de un termen (a), putând fi în acelaşi timp afectată şi de o condiţie (b).

12. În ce constă termenul extinctiv al promisiunii?

Răspuns:
Dreptul beneficiarului de a ridica opţiunea poate fi conferit pe o anumită durată de timp începând de la data încheierii promisiunii, fiind deci afectat de un termen extinctiv. Termenul poate fi determinat, stabilindu-se o anumită dată a expirării promisiunii, sau nedeterminat, dar nu nelimitat în timp, dat fiind că orice drept patrimonial (şi dreptul de opţiune este neîndoilenic un asemenea drept) se prescrie în termen de trei ani de la data naşterii raportului juridic.

13. În ce constă termenul suspensiv al promisiunii?

Răspuns:
Promisiunea poate fi stipulată şi sub un termen suspensiv, prevăzându-se că opţiunea poate fi ridicată doar cu începere de la o anumită dată de la încheierea promisiunii, iar nu imediat.

14. În ce constă promisiunea post mortem?

Răspuns:
Beneficiarul poate ridica opţiunea doar după moartea promitentului.

15. Poate avea transmisiunea mortis causa a promisiunii?

Răspuns:
Promisunea unilaterală de vânzare este transmisibilă pentru cauză de moarte atât activ, cât şi pasiv în caz de deces al uneia sau alteia din părţile contractante. Aşadar, în caz de moarte a promitentului sa beneficiarului, drepturile şi obligaţiile se transmit la moştenitorii acestora, care vor beneficia, repectiv, vor fi ţinuţi la executare, ca şi autorii (antecesorii) lor.

16. În ce constă cesiunea prin acte între vii a dreptului de opţiune (substituirea beneficiarului)?

Răspuns:
Dreptul de opţiune născut în favoarea beneficiarului fiind unul de natură patrimonială, poate fi cedat unui terţ cu titlu gratuit sau oneros, afară de cazul unei convenţii contrare, care face ca dreptul în discuţie să aibă un caracter intuitu personae. Cu atât mai mult, dreptul de opţiune poate fi cedat când există o clauză expresă în acest sens, denumită în parctică „clauză de substituire”.

17. În ce situaţii promisiunea devine caducă?

Răspuns:

a) expirarea termenului de opţiune, caz în care ridicarea opţiunii este ineficace, afară de cazul în care promitentul consimte la prorogarea termenului;
b) pieirea fortuită totală sau exprorierea lucrului promis;
c) exercitarea dreptului de preempţiune de către un terţ.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO