vineri, 26 noiembrie 2010

Întrebări contracte speciale (XII)

01. În ce constă obligaţia vânzătorilor profesionişti de informare şi consiliere în faza formării vânzării?

Răspuns:
Vânzătorii profesionişti sunt obligaţi prin lege să comunice consumatorilor informaţiile utile pe care le deţin în legătură cu bunurile vândute, sens în care trebuie să descrie produsele, să indice modalităţile lor de utilizare şi eventualele contraindicaţii sau pericole pe care le prezintă utilizarea lor, preţul de vânzare etc.

02. În ce constă formalismul informativ în cazul obligaţiilor de informare şi consiliere?

Răspuns:
Profesioniştii au obligaţia redactării contractului în scris şi de a insera în acesta menţiuni destinate să informeze pe consumatori asupra drepturilor şi obligaţiilor izvorâte din contract sau asupra existenţei unor dispoziţii legale protectoare în favoarea lor.

03. Care sunt consecinţele neîndeplinirii obligaţiei de informare?

Răspuns:
Încălcarea obligaţiei de informare fiind un fapt delictual, sancţiunea specifică este aceea a acordării de daune-interese creditorului pentru repararea prejudiciului suferit de el prin încheierea contractului în poziţie de parte slabă neinformată.

04. În ce constă vânzarea pe gustate?

Răspuns:
În cazul anumitor bunuri, cum sunt vinul, uleiul sau alte care conform obiceiului locului se gustă înaintea achiziţionării, consimţământul cumpărătorului nu se consideră dat decât după ce acesta verifică direct sau printr-un intermediar desemnat de el produsul şi declară că îi convine, moment până la care „vinderea nu există”.

05. Când ia naştere vânzarea pe gustate?

Răspuns:
Când este pe gustate, vânzarea nu ia naştere decât la momentul la care cel căruia i se adresează promisiunea (cumpărătorul) declară că bunul îi convine. Dacă cumpărătorul declară că nu agrează bunul, vânzarea nu ia naştere, iar vânzătorul nu are la îndemână, în principiu, nici un mijloc de a controla decizia luată, refuzul şi agreerea fiind la discreţia cumpărătorului.

06. În ce constă vânzarea după mostră?

Răspuns:
Vânzarea după mostră este o vânzare în care obiectul este determinat prin referire la o mică parte prelevată dintr-o marfă anume, care defineşte caracteristicile acesteia, constituind elementul de referinţă pentru ceea ce trebuie predat la termenul stipulat în contract, fiind de regulă sigilată şi depozitată în mâinile unui terţ.

07. În ce constă vânzarea pe încercate?

Răspuns:
Acordul de voinţe cu privire la încheierea vânzării este dat de la bun început, dar ea nu devine definitivă decât după ce cumpărătorul încearcă bunul şi constată că acesta corespunde celor convenite de el cu vânzătorul.

08. Cine deţine proprietatea lucrului în cazul vânzării pe încercate?

Răspuns:
Deşi încercarea presupune preluarea bunului de către cumpărător şi utilizarea lui o perioadă de timp, cumpărătorul nu este pe durtata acestei perioade decât un detentor precar (comodatar sau locatar, după cum folosinţa îi este acordată gratuit sau oneros), iar nu proprietar.

09. În ce constă vânzarea cu pact de răscumpărare?

Răspuns:
Pactul de răscumpărare sau retractul convenţional consta într-o clauză contractuală permiţând vânzătorului ca într-un termen de cel mult cinci ani de la data încheierii contractului, printr-o simplă manifestare de voinţă din partea sa, să obţină desfiinţarea acelei vânzări şi reluarea lucrului înstrăinat, cu obligaţia de a restitui cumpărătorului preţul, cheltuielile vânzării şi echivalentul sporului de valoare al lucrului vândut rezultată din cheltuielile utile făcute de cumpărător cu bunul între timp.

10. Care este utilitatea vânzării cu clauză de răscumpărare?

Răspuns:
În mod tradiţinal, vânzarea cu pact de răscumpărare este un instrument de credit, permiţînd vânzătorului care are nevoie urgentă de lichidităţi băneşti să obţină imediat de la cumpărător sumele necesare (achitate de acesta cu titlu de preţ), restituirea împrumutului (preţul plătit de cumpărător plus dobânzile) fiind garantată cu proprietatea lucrului formând obiectul vânzării.

11. Ce este clauza de dezicere?

Răspuns:
Principiul libertăţii contractuale îngăduie părţilor să convină bilateral asupra unei clauze unilaterale, care să fie la discreţia uneia sau alteia dintre ele, fără a mai necesita acordul celeilalte pentru punerea ei în lucru.

12. De câte feluri este arvuna?

Răspuns:

a) cu rol confirmatoriu;
b) cu rol de dezicere.

13. Ce este arvuna cu rol confirmatoriu?

Răspuns:
Este un semn al încheierii contractului. Joacă rol de clauză penală.

14. Ce este arvuna cu rol de dezicere?

Răspuns:
Aceasta permite părţii în favoarea căreia dezicerea a fost stipulată să denunţe unilateral contractul, arvuna stipulată în contract fiind preţul acestei deziceri.

15. Ce este arvuna?

Răspuns:
Arvuna este clauza contractuală accesorie în temeiul căreia o parte contractantă remite celeilalte părţi la data încheierii contractului un bun (de regulă o sumă de bani) ca garanţie a îndeplinirii obligaţiilor asumate.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO