joi, 11 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (05)

01. Care sunt categoriile principiilor care stau la baza procesului penal român?

Răspuns:

a) principiile prevăzute în art. 2-8 din C.pr.pen. sub denumirea de reguli de bază;
b) principii prevăzute în Constituţie şi în convenţiile internaţionale ce fac parte din dreptul intern.

02. Enumeraţi principiile fundamentale ale procesului penal român.

Răspuns:

a) Stricta legalitate a procesului penal.
b) Prezumţia de nevinovăţie.
c) Oficialitatea procesului penal.
d) Aflarea adevărului.
e) Rolul activ al organelor judiciare penale.
f) Nemijlocirea.
g) Garantarea libertăţii şi siguranţei persoanei.
h) Respectarea demnităţii umane.
i) Garantarea dreptului de apărare.
j) Egalitatea de arme.
k) Celeritatea procesului penal.
l) Respectarea vieţii private.
m) Folosirea limbii române ca limbă oficială a procesului penal.

03. În ce constă principiul strictei legalităţi?

Răspuns:
Procesul penal se desfăşoară atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii, potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege.

04. În ce constă prezumţia de nevinovăţie?

Răspuns:
Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă.

05. În ce constă oficialitatea procesului penal?

Răspuns:
Actele necesare desfăşurării procesului penal se îndeplinesc din oficiu, afară de cazul când prin lege se dispune altfel.

06. În ce constă principiul aflării adevărului?

Răspuns:
În desfăşurarea procesului penal trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana făptuitorului.

07. Care sunt consecinţele principiului rolului activ al organelor judiciare penale?

Răspuns:
Organele de urmărire penală şi instanţele de judecată sunt obligate să aibă rol activ în desfăşurarea procesului penal. Acest principiu impune:
1) obligaţia organelor judiciare penale de a explica drepturile procesuale părţilor;
2) obligaţia organelor judiciare penale de a pune în discuţie orice chestiune de care depinde desfăşurarea procesului penal;
3) implicarea directă a organelor judiciare penale în aflarea adevărului prin administrarea din oficiu a probelor atât în acuzare, cât şi în apărare.

08. Ce impune principiul nemijlocirii?

Răspuns:
Principiul nemijlocirii este prevăzut expres doar pentru faza de judecată, dar el are aplicabilitate şi în cursul urmăririi penale. Acest principiu impune :
1) obligaţia organelor judiciare penale de a folosi probe care sunt cât mai aproape de sursa lor primară;
2) obligaţia organelor judiciare penale de a avea contact direct cu mijloacele de probă administrate.

09. În ce constă principiul garantării libertăţii şi siguranţei persoanei?

Răspuns:
În tot cursul procesului penal este garantată libertatea persoanei. Nici o persoană nu poate fi reţinută, arestată sau privată de libertate în alt mod şi nici nu poate fi supusă vreunei forme de restrângere a libertăţii decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.

În consecinţă, dacă cel împotriva căruia s-a luat măsura arestării preventive sau s-a dispus internarea medicală ori o măsură de restrângere a libertăţii consideră că aceasta este ilegală, are dreptul, în tot cursul procesului penal, să se adreseze instanţei competente, potrivit legii. În plus, orice persoană care a fost, în cursul procesului penal, privată de libertate sau căreia i s-a restrâns libertatea, ilegal sau pe nedrept, are dreptul la repararea pagubei suferite, în condiţiile prevăzute de lege.

În procesul penal, regula este libertatea persoanei, iar privarea/restrângerea libertăţii este doar excepţia. În acest context, excepţiile sunt de strictă interpretare şi se aplică doar în cazuri speciale ce justifică înlăturarea libertăţii acuzatului. În plus, în aplicarea acestei cerinţe, dispune că în tot cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauţiune.

10. În ce constă principiul respectării demnităţii umane?

Răspuns:
Orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane. Supunerea acesteia la tortură sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante este pedepsită prin lege.

11. Ce impune principiul garantării dreptului la apărare?

Răspuns:
Principiul garantării dreptului la apărare impune :
a) obligaţia organelor judiciare de a asigura părţilor deplina exercitare a drepturilor procesuale în condiţiile prevăzute de lege;
b) obligaţia organelor judiciare de a administra probele necesare în apărare;
c) obligaţia organelor judiciare de a-l încunoştinţa, de îndată şi mai înainte de a-l audia, pe învinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia şi de a-i asigure posibilitatea pregătirii şi exercitării apărării;
d) obligaţia organelor judiciare de a-l încunoştinţa pe învinuit sau inculpat, înainte de a i se lua prima declaraţie, despre dreptul de a fi asistat de un apărător şi dreptul de a nu face declaraţii, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de ascultare;
e) în condiţiile şi în cazurile prevăzute de lege, obligaţia organelor judiciare de a lua măsuri pentru asigurarea asistenţei juridice a învinuitului sau inculpatului, dacă acesta nu are apărător ales.

12. În ce constă principiul egalităţii de arme?

Răspuns:
Principul nu esre prevăzut expres în C.pr.pen. român, dar decurge din dispoziţiile Conv. EDO şi ale Constituţiei, fiind o condiţie a dreptului la un proces echitabil. În baza acestui principiu, părţile cu interese contrare trebuie să beneficieze de şanse egale pentru a-şi susţine interesele.

13. În ce constă celeritatea procesului penal?

Răspuns:
Celeritatea procesului penal impune rezolvarea cauzei într-un termen rezonabil.

14. În ce constă principiul respectării vieţii private?

Răspuns:
Principul nu este prevăzut expres în C.pr.pen. roman, dar este prevăzut în art.8
Conv. EDO şi art.17 PIDCP. În baza acestui principiu, orice ingerinţă a autorităţilor în
viaţa privată a unei persoane trebuie reglementată prin lege şi trebuie să urmărească
realizarea unui scop legitim într-o societate democratică. Principiul respectării dreptului la viaţă privată se reflectă în reglementarea şi dispunerea percheziţiei domiciliare, a înregistrărilor audio/audio-video, a reţinerii corespondenţei, a utilizării investigatorilor sub acoperire.

15. În ce constă, şi care sunt limitările principiului folosirii limbii române ca limbă oficială a procesului penal?

Răspuns:
În procesul penal procedura judiciară se desfăşoară în limba română. În faţa organelor judiciare se asigură părţilor şi altor persoane chemate în proces folosirea limbii materne, actele procedurale întocmindu-se în limba română.

Părţilor care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, dreptul de a vorbi, precum şi dreptul de a pune concluzii în instanţă, prin interpret.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO