miercuri, 24 noiembrie 2010

Întrebări contracte speciale (X)

01. Definiţi pactul de preferinţă

Răspuns:
Pactul de preferinţă este un contract prin care o persoană, numită promitent, se angajează faţă de o altă persoană, numită beneficiar, care primeşte acest angajament, să o prefere faţă de oricine altcineva ca şi cumpărător în condiţii egale de preţ şi plată a acestuia, dacă în viitor se va decide să vândă bunul care îi aparţine şi formează obiectul pactului.

02. Care este durata pactului de preferinţă?

Răspuns:
Poate fi nelimitat în timp. Nu se pune problema prescripţiei extinctive

03. Obligaţia de preferinţă excede cadrul vânzării?

Răspuns:
Obligaţia de preferinţă funcţionează doar în cazul vânzării, nu şi al înstrăinărilor pe alte temeiuri juridice, cum ar fi cele făcute cu titlu de liberalitate (donaţie sau legat), întreţinere, schimb, aport în societate, dare în plată etc.

04. Există vreo obligaţie pentru beneficiarul pactului de preferinţă să accepte oferta promitentului?

Răspuns:
Nu.

05. Se poate face transmisiunea pactului de preferinţă?

Răspuns:
Pactul de preferinţă poate fi transmis pentru cauză de moarte la moştenitorii părţilor contractante atât activ, cât şi pasiv, afară de cazul în care are un caracter intuitu personae.

06. Definiţi promisiunea sinalagmatică

Răspuns:
Promisiunea sinalagmatică de vânzare este contractul prin care ambele părţi se obligă ferm să încheie în viitor un contract de vânzare ale căror elemente esenţiale (lucru vândut şi preţ) sunt deja convenite.

07. Cum se mai numeşte promisiunea sinalagmatică?

Răspuns:

a) antecontract;
b) contract provizoriu;
c) precontract;
d) promisiune autonomă;
e) compromis de vânzare.

08. Care este utilitatea promisiunii sinalagmatice?

Răspuns:
Promisiunea sinalagmatică de vânzare, ca instituţie autonomă, distinctă de vânzarea propriu-zisă, îşi găseşte raţiunea şi utilitatea în cazul în care precedă o vânzare solemnă în virtutea legii sau a unei stipulaţii contractuale neechivoce în acest sens.

09. Cu cine se aseamănă promisiunea sinalagmatică?

Răspuns:

a) vânzarea propriu-zisă;
b) proiectul neobligatoriu;
c) acordul de principiu;
d) promisiunea de porte-fort;
e) contractul cadru de concesiune şi distribuţie.

10. Care sunt normele juridice aplicabile în cazul promisiunii sinalagmatice?

Răspuns:
Promisiunea sinalagmatică este un contact nenumit (nereglementat în mod expres de lege), fiind supusă normelor generale aplicabile în materie de contracte (art. 942-1206 C. civ.).

11. Care sunt condiţiile de fond necesare pentru valabilitatea promisiunii?

Răspuns:

a) să existe un consimţământ valabil exprimat;
b) părţile să aibă capacitatea de a contracta;
c) acordul să privească elementele esenţiale ale vânzării: lucrul vândut şi preţul;
d) cauza să existe, să fie licită şi morală

Se impune precizarea că pentru validitatea promisiunii:
a) nu este necesară autorizarea prealabilă cerută în cazul anumitor vânzări;
b) nici îndeplinirea formalităţilor de preempţiune la care este supusă vânzarea propriu-zisă.

12. Care sunt obligaţiile principale ale promitentului-vânzător?

Răspuns:

a) obligaţia de a nu înstrăina sau greva în folosul altei persoane lucrul promis,
b) obligaţia de a nu încheia cu terţii acte juridice susceptibile de a restrânge sau înlătura drepturile promitentului-vânzător,
c) obligaţia de a consimţi la autentificarea vânzării.

13. Care sunt obligaţiile secundare ale promitentului-vânzător?

Răspuns:

a) ocazional, dacă părţile convin astfel, obligaţia de a preda anticipat promitentului-cumpărător lucrul promis,
b) obligaţia de a permite promitentului-cumpărător să construiască pe terenul care formează obiectul promsiunii.

14. Care este obligaţia principală a promitentului-cumpărător?

Răspuns:
Să autentifice contractul de vânzare.

15. Care este obligaţia accesorie a promitentului-cumpărător?

Răspuns:
Să plătească anticipat, în tot sau în parte, preţul vânzării.

16. Care este durata în timp a promisiunii?

Răspuns:
Promisiunea este un contract aparte, care prin esenţa sa are un caracter tranzitoriu, temporar. Situaţia juridică născută din promisiune este creată de părţi în scopul perfectării vânzării în formă autentică, fiind una de aşteptare. Dar ea nu se poate eterniza, adică perpetua la nesfârşit, căci ori se execută promisiunea şi se realizează vânzarea, ori, într-o formă sau alta, încetează efectele promisiunii.

17. Care sunt situaţiile în care încetează efectele promisiunii?

Răspuns:

a) acordul de voinţe al părţilor;
b) prescripţia extinctivă;
c) caducitatea.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO