duminică, 17 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 19

1. Cum se defineşte răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici?

Răspuns:

Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici este definită ca fiind: “încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege” (art. 77 din Legea nr. 188/1999, republicată.

2. Care sunt abaterile disciplinare prevăzute de Legea nr. 188/1999?

Răspuns:

Abaterile disciplinare ale funcţionarilor publici sunt:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici.

3. Care sunt sancţiunile disciplinare, cum se aplică ele, care sunt căile de atac împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate? Ce sunt comisiile de disciplină, care sunt atribuţiile şi rolul lor?

Răspuns:

Sancţiunile disciplinare sunt următoarele:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la 1 an;
e) destituirea din funcţia publică.

Căile de atac împotriva sancţiunilor disciplinare aplicate implică deschiderea unei acţiuni de contencios administrativ, funcţionarul nemulţumit solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare (în temeiul art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată).

Comisiile de disciplină se constituie în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, în vederea analizării faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici. Atribuţiile comisiilor de disciplină constau în cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi să propună sancţiunea aplicabilă funcţionarilor publici din autorităţile sau instituţiile publice respective.

4. Ce este cazierul administrativ?

Răspuns:

Cazierul administrativ este conceput ca un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public şi care nu au fost radiate în condiţiile legii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO