vineri, 27 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (23)

01. Definiţi delegarea funcţionarului public

Răspuns:
Se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat funcţionarul public, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an.

02. Definiţi detaşarea

Răspuns:
Se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

03. De câte feluri poate fi transferul?

Răspuns:

a) în interesul serviciului;
b) la cererea funcţionarului public.

04. De câte feluri este mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii sau instituţiei publice?

Răspuns:

a) definitivă;
b) temporară.

05. În ce mod se face exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere vacantă?

Răspuns:
Prin promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii publice şi care nu are în cazierul administrativ sancţiuni disciplinare neradiate.

06. De câte feluri este suspendarea raportului de serviciu al funcţionarului public?

Răspuns:

a) de drept;
b) la iniţiativa funcţionarului public.

07. Enumeraţi situaţiile în care are loc suspendarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public

Răspuns:
a) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică;
b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
c) este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada respectivă;
d) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea;
e) efectuează stagiul militar;
f) este arestat preventiv;
g) efectuează tratament medical în străinătate;
h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
i) carantină;
j) concediu de maternitate;
k) este dispărut, iar dispariţia a fost contatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
l) forţă majoră;
m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
n) în perioada cercetării administrative;
o) în alte cazuri prevăzute expres de lege.

08. Enumeraţi situaţiile în care are loc suspendarea la iniţiativa funcţionarului public a raportului de serviciu

Răspuns:

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani;
c) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale;
d) participarea la campania electorală;
e) participarea la grevă.

09. În ce condiţii poate avea loc încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici?

Răspuns:

a) de drept;
b) prin acordul părţilor;
c) prin eliberare din funcţia publică;
d) prin destituire din funcţia publică;
e) prin demisie.

10. În ce situaţii încetează raportul de serviciu de drept?

Răspuns:

a) la data decesului funcţionarului public;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public;
c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una din condiţiile prevăzute la art. 54 lit. a), d) şi f) pentru ocuparea funcţiei publice;
d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
f) când funcţionarul a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de condamnare;
g) ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau a funcţiei, ca măsură de siguranţă ori ca pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
h) la data expirării termenului în care a fost ocupată, pe perioadă determinată, funcţia publică.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO