luni, 9 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XXVI)

01. Definiţi adopţia.

Răspuns:
Este o ficţiune juridică prin care filiaţia firească şi raporturile de rudenie firească sunt înlocuite cu o filiaţie civilă, respectiv cu legături de rudenie civilă.

02. Care sunt cele trei accepţiuni ale termenului “adopţie”?

Răspuns:

a) ca operaţiune juridică, desemnează manifestările de voinţă ale persoanelor faţă de care se produc efectele adopţiei, precum şi activitatea desfăşurată de instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniu, în vederea stabilirii raportului juridic al adopţiei;
b) ca raport juridic, adopţia evocă legătura de rudenie civilă care ia naştere între adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii săi adoptivi şi rudele fireşti ai acestora, pe de altă parte;
c) ca instituţie juridică, adopţia este instituţia care reuneşte normele juridice reglementând condiţiile încuviinţării şi ale încetării adopţiei, precum şi efectele ataşate acestor operaţiuni.

03. Care sunt componentele adopţiei?

Răspuns:

a) consimţământul adoptatorului sau al adoptatorilor;
b) consimţământul părinţilor fireşti (sau al tutorelui) ai copilului adoptat;
c) consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani;
d) o hotărâre judecătorească irevocabilă de încuviinţare a adopţiei.

04. Enumeraţi principiile adopţiei.

Răspuns:

a) principiul interesului superior al copilului;
b) principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;
c) principiul continuităţii în educarea copilului, ţinând seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică;
d) principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi cu gradul său de maturitate;
e) principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei;
f) principiul garantării confidenţialităţii, în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti.

05. Care este semnificaţia consimţământului la adopţie al copilului care a împlinit 10 ani?

Răspuns:
Condiţie de valabilitate a operaţiunii juridice.

06. Enumeraţi cerinţele de fond ale adopţiei, privitoare la persoana sau familia adoptatoare.

Răspuns:

a) capacitatea deplină de exerciţiu;
b) vârsta adoptatorului (cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât cel pe care doreşte să îl adopte)
c) aptitudinea de a adopta, atestată prin decizia direcţiei generală de asistenţă socială şi protecţia copilului;
d) consimţământul la adopţie al adoptatorului.

07. În ce situaţii condiţia atestatului privind aptitudinea morală şi materială de a adopta nu mai este impusă?

Răspuns:

a) adopţia priveşte o persoană majoră;
b) adopţia se referă la copilul firesc sau adoptat al celuilalt soţ.

08. Enumeraţi cerinţele de fond ale adopţiei, privitoare la persoana adoptatului.

Răspuns:

a) vârsta adoptatului;
b) copilul adoptat să fie lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor fireşti sau, în vederea protejării intereselor sale, să nu poată fi lăsat în grija acestora;
c) consimţământul adoptatului, dacă a împlinit vârsta de 10 ani;
d) consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui copilului.

09. Sub ce rezervă poate fi adoptat adultul?

Răspuns:
Regula este că un copil poate fi adoptat până la împlinirea vârstei majoratului – excepţia de la regulă este adopţia persoanei majore, permisă numai dacă adoptatul a fost crescut pe timpul minorităţii de persoana sau familia care doreşte să adopte.

10. În ce condiţii instanţa poate trece peste refuzul părinţilor fireşti (sau al tutorelui) de a consimţi la adopţia copilului?

Răspuns:
În mod excepţional, instanţa poate trece peste refuzul părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui de a consimţi la adopţia copilului, dacă se dovedeşte, prin orice mijloc de probă, că aceştia refuză în mod abuziv să-şi dea consimţământul la adopţie şi instanţa apreciază că adopţia este în interesul superior al copilului, ţinând seama şi de opinia acestuia, cu obligaţia instanţei judecătoreşti de a motiva expres hotărârea în această privinţă.

11. Enumeraţi impedimentele la adopţie.

Răspuns:

a) este interzisă adopţia între fraţi;
b) este interzisă adopţia propriului copil firesc;
c) este interzisă adopţia a doi soţi sau foşti soţi de către acelaşi adoptator sau familie adoptatoare, precum şi adopţia între soţi sau între foşti soţi;
d) este interzisă adopţia simultană sau succesivă de către mai mulţi adoptatori;
e) este interzisă adopţia de către persoane cu boli psihice şi handicap mintal.

12. Care sunt excepţiile de la interdicţia adopţiei simultane sau succesive de către mai mulţi adoptatori?

Răspuns:

a) adopţia simultană şi succesivă de către adoptatori soţ şi soţie;
b) adopţia succesivă în cazul încetării, din orice motiv, a adopţiei anterioare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO