vineri, 27 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (22)

01. În ce constă răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici?

Răspuns:
Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici.

02. Enumeraţi faptele care constituie abateri disciplinare?

Răspuns:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici.

03. Enumeraţi sancţiunile disciplinare

Răspuns:

a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la 1 an;
e) destituirea din funcţia publică.

04. Definiţi cazierul administrativ

Răspuns:
Un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public şi care nu au fost radiate în condiţiile legii.

05. Cum se face radierea sancţiunilor disciplinare?

Răspuns:
Se radiază de drept, în termene diferite, după cum urmează:
a) mustrarea scrisă în termen de 6 luni de la aplicare;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni, suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani, retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an în termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate;
c) în termen de 7 ani de la aplicarea sancţiunii celei mai grave, destituirea din funcţia publică.

06. Definiţi şi exemplificaţi răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici

Răspuns:
Intervine în situaţia săvârşirii de către aceştia a unor contravenţii în timpul şi în legătură cu atribuţiile de serviciu. Ex:
a) nerespectarea disciplinei financiare;
b) nerespectarea normelor privind protecţia mediului ambiant, etc.

07. Enumeraţi situaţiile care angajează răspunderea civilă a funcţionarilor publici

Răspuns:

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele plătite de autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

08. Când intervine răspunderea penală a funcţionarului public?

Răspuns:
În cazurile în care acesta săvârşeşte infracţiuni în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.

09. Ce este modificarea raportul de serviciu al funcţionarului public?

Răspuns:
Mobilitatea în cadrul corpului funcţionarilor publici, fie pentru eficientizarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice, în interes public, fie în interesul funcţionarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică.

10. Enumeraţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu al funcţionarului public

Răspuns:

a) delegarea;
b) detaşarea;
c) transferul;
d) mutarea în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice;
e) exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO