duminică, 8 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XXIV)

01. Ce este tutela?

Răspuns:
Ca instituţie juridică, tutela reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui minor de către o altă persoană decât părinţii săi, sub supravegherea autorităţii tutelare. Privită din perspectiva persoanei desemnate să înfăptuiască ocrotirea, tutela numeşte însăşi activitatea pe care o desfăşoară tutorele în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin legate de persoana şi de bunurile copilului.

02. Care sunt caracterele generale ale tutelei?

Răspuns:

a) este o sarcină socială şi de încredere, în sensul că soarta unui copil singur nu este o chestiune strict privată;
b) este o sarcină legală definită prin norme imperative, o sarcină în principiu obligatorie, întrucât persoana desemnată a fi tutore nu are libertatea de a accepta sau de a refuza numirea;
c) este o sarcină în principiu gratuită;
d) este o sarcină personală.

03. Care sunt situaţiile în care cineva poate refuza tutela?

Răspuns:
Tutela poate fi refuzată în situaţia în care cel desemnat:
a) a împlinit vârsta de 60 de ani;
b) este o femeie însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani;
c) se ocupă de creşterea şi educarea a 2 sau mai mulţi copii;
d) exercită o altă tutelă sau curatelă;
e) din cauza bolii, a infirmităţii, a felului îndeletnicirii, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile copilului, sau din alte motive întemeiate, nu ar putea îndeplini această sarcină.

04. Enumeraţi regulile generale ordonând materia tutelei.

Răspuns:

a) principiul exercitării tutelei exclusiv în interesul superior al copilului;
b) principiul generalităţii tutelei;
c) principiul independenţei patrimoniale dintre copil şi tutor;
d) principiul exercitării tutelei sub supravegherea şi îndrumarea autorităţii tutelare.

05. Enumeraţi cauzele instituirii tutelei.

Răspuns:
Tutela se instituie ori de câte ori un copil este lipsit de ocrotire părintească, din cauzele următoare: ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa de judecată hotărăşte, în interesul copilului, instituirea tutelei.

06. Cine nu poate fi tutore?

Răspuns:

a) minoul sau cel pus sub interdicţie;
b) cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore;
c) cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum şi cel cu rele purtări;
d) cel lipsit, conform legii speciale, de dreptul de a alege şi de a fi ales deputat;
e) cel care, exercitând o altă tutelă, a fost îndepărtat de la aceasta;
f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei.

07. Care sunt atribuţiile tutorelui?

Răspuns:
Tutorele are obligaţia de a îngriji de minor. El este obligat să-l crească ocupându-se de sănătatea, dezvoltarea fizică, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a copilului, potrivit cu însuşirile sale.

08. Care este obligaţia specifică tutorelui?

Răspuns:
Tutorele este dator să prezinte autorităţii tutelare, anual precum şi ori de câte ori autoritatea tutelară ar solicita, dări de seamă cu privire la felul în care s-a îngrijit de persoana copilului minor şi la modul în care au fost administrate bunurile sale.

09. În ce condiţii este îndepărtat de la tutelă tutorele?

Răspuns:
Tutorele este îndepărtat de la tutelă dacă a săvârşit un abuz sau o neglijenţă gravă, a comis fapte care îl fac nevrednic pentru exercitarea funcţiei, sau dacă nu şi-a îndeplinit mulţumitor sarcina.

Măsura îndepărtării tutorelui poate fi de asemenea dispusă din cauze neimputabile acestuia şi fără conotaţii sancţionatoare dacă, în cursul exercitării tutelei, intervine vreuna din împrejurările de incapacitate care l-ar împiedica să continue asigurarea ocrotirii copilului, cum ar fi punerea sa sub interdicţie.

10. În ce situaţii încetează funcţia tutorelui?

Răspuns:

a) decesul acestuia;
b) îndepărtarea de la tutelă;
c) înlocuirea tutorelui;
d) numirea altui tutore în cazul punerii sub interdicţie a minorului.

11. Enumeraţi cauzele de încetare a tutelei.

Răspuns:

a) dobândirea de către minor a capacităţii depline de exerciţiu;
b) decesul minorului aflat sub ocrotire;
c) dispariţia împrejurărilor care au condus la instituirea tutelei.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO