sâmbătă, 28 august 2010

Test grilă drept administrativ II, 01

01. Alegeţi definiţia corectă a actului administrativ

a) Fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
b) Se încheie de autorităţile administraţiei publice în calitatea lor de persoană juridică (de drept civil) şi se realizează, în principal, în regim de drept civil (de drept comun).
c) Sunt manifestări unilaterale de voinţă, făcute în scopul de a produce efecte juridice, a căror realizare este garantată de puterea publică cu care sunt înzestrate autorităţile administraţiei publice.
d) Se încheie de către autorităţile administraţiei publice şi, de regulă, un particular, în vederea realizării unui interes general sau pentru buna funcţionare a serviciilor publice. Sunt supuse regimului administrativ.

02. Ce se înţelege prin autoritate sau instituţie publică?

a) o autoritate ce utilizează resurse financiare comunitare;
b) o regie autonomă aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român este acţionar majoritar sau minoritar;
c) o instituţie ce utilizează resurse financiare publice;
d) o societate comercială la care statul este asociat unic sau majoritar.

03. Alegeţi trăsăturile caracteristice ale actului administrativ

a) sunt manifestări de voinţă unilaterale;
b) sunt obligatorii pentru toate subiectele de drept;
c) au caracter sinalagmatic;
d) respectă principiul liberei concurenţe.

04. Daţi exemple de acte prin care se stabilesc drepturi sau obligaţii determinate pentru subiectul căruia i se adresează

a) diploma şcolară, diploma universitară, decizia de pensionare;
b) procesul-verbal de contravenţie;
c) hotărârile comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor;
d) ordonanţele de urgenţă ale Guvernului.

05. De câte feluri sunt avizele?

a) prealabile, concomitente, posterioare;
b) anulabile, revocabile, suspendabile;
c) facultative, consultative, conforme;
d) transparente, proporţionale, nediscriminatorii.

06. Care este termenul în care autorităţile administraţiei publice sunt obligate să soluţioneze cererea de autorizare, dacă legea nu prevede un termen pentru soluţionare?

Răspuns:
a) oricând, întrucât legea lasă termenul la alegerea autorităţilor administraţiei publice;
b) în absenţa unui termen, legea este inaplicabilă;
c) pe loc;
d) 30 de zile de la depunerea cererii.

07. Care este momentul de la care actele administrative încep să producă efecte juridice?

a) din momentul în care oportunitatea lor devine inatacabilă;
b) din momentul publicării, pentru actele administrative individuale;
c) din momentul comunicării, pentru actele administrative individuale;
d) după 30 de zile de la publicare, pentru actele administrative normative.

08. Care sunt excepţiile de la principiul revocabilităţii actelor administrative?

a) actele administrative jurisdicţionale;
b) actele administrative pe baza cărora au luat fiinţă raporturi juridice contractuale, civile şi de dreptul muncii;
c) actele administrative care au dat naştere unui drept subiectiv, garantat de lege cu irevocabilitatea actului de bază;
d) actele administrative care au fost realizate material.

09. Ce este contractul de concesiune de bunuri proprietate publică?

a) acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite pe o perioadă determinată unei persoane, denumită concesionar, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevenţe;
b) contract sinalagmatic, cu titlu oneros, cu caracter solemn şi comutativ, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
c) contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite;
d) contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite.

10. Ce este recursul graţios?

a) controlul efectuat de către autorităţile administrative ierarhic superioare asupra celor inferioare, în baza raportului de subordonare dintre ele, ori de câte ori este nevoie, fără a fi necesar să fie prevăzut în vreun text de lege;
b) plângerea adresată de un particular, autorităţii administrative de la care emană actul administrativ prin care se solicită revocarea, modificarea sau revenirea asupra acestuia;
c) controlul exercitat de către anumite organe ale administraţiei publice centrale asupra autorităţilor administrative descentralizate;
d) plângerea adresată de un particular autorităţii administrative superioare, prin care solicită să anuleze actul emis de autoritatea inferioară subordonată care îi vatămă drepturile sau interesele, ori să o determine pe aceasta să-şi modifice actul sau să îndeplinească o anumită prestaţie.

Soluţii:

01. c)
02. c), d)
03. a), b)
04. nimic
05. c)
06. d)
07. c)
08. a), b), c), d)
09. a)
10. b)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO