joi, 26 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (20)

01. Care sunt gradele profesionale care structurează funcţiile publice de execuţie?

Răspuns:

a) superior;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.

02. Care este rolul înalţilor funcţionari publici?

Răspuns:
Realizează managementul de nivel superior în administraţia publică centrală şi în autorităţile administrative autonome.

03. Care sunt condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a exercita o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici?

Răspuns:

a) condiţiile generale prevăzute în art. 54 din Statutul funcţionarilor publici, cerute oricărei persoane pentru ocuparea unei funcţii publice;
b) studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente;
c) cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei respective;
d) absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici ori exercitarea unui mandat complet de parlamentar;
e) promovarea concursului naţional pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici.

04. Cine face numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a înalţilor funcţionari publici?

Răspuns:

a) Guvernul, pentru funcţiile publice de prefect, subprefect;
b) primul-ministru, pentru funcţiile publice de secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi pentru cea de inspector guvernamental.

05. Cum se face evaluarea înalţilor funcţionari publici?

Răspuns:

a) evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale;
b) evaluarea generală, o dată la 2 ani, în scopul confirmării cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor şi abilităţilor necesare exercitării funcţiei publice.

06. Enumeraţi atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Răspuns:

a) elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
b) elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
c) monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;
d) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, privind funcţiile publice, precum şi instrucţiuni privind aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi a funcţionarilor publici;
e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici;
f) stabileşte criteriile pentru evaluarea funcţionarilor publici;
g) realizează recrutarea şi promovarea pentru funcţiile publice pentru care organizează concurs, monitorizează recrutarea şi promovarea pentru celelalte funcţii publice, în condiţiile prezentei legi;
h) elaborează anual, cu consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice, Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii, etc.

07. Ce este planul de ocupare a funcţiilor publice?

Răspuns:
Se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, în mod diferenţiat, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală, respectiv de primar sau, după caz, de către preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală.

08. Cine are răspunderea pentru întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi asigurarea păstrării acestora în condiţii de siguranţă?

Răspuns:
Autorităţile şi instituţiile publice.

09. Enumeraţi drepturile funcţionarilor publici

Răspuns:

a) dreptul la opinie;
b) dreptul funcţionarului public de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea statutului şi care îl vizează în mod direct;
c) dreptul la asociere sindicală;
d) dreptul la grevă;
e) dreptul la salariu;
f) funcţionarii publici primesc gratuit uniformă;
g) durata normală a timpului de luru este, de regulă, de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână;
h) dreptul de a fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică;
i) dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii;
j) dreptul de a beneficia de condiţii normale de muncă şi igienă;
k) dreptul la asistenţă medicală, preteze şi medicamente;
l) dreptul la pensii, precum şi la celelalte drepturi de asigurări sociale de stat;
m) în caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei care au dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat;
n) dreptul la protecţia legii în exercitarea atribuţiilor;
o) dreptul la despăgubiri în situaţia în care funcţionarul a suferit, din culpa autorităţii sau a instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

10. Enumeraţi îndatoririle funcţionarilor publici

Răspuns:

a) îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
b) interdicţia de a ocupa funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice;
c) obligaţia de a se abţine de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice (obligaţia de rezervă);
d) obligaţia de a se conforma dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici;
e) obligaţia de a păstra secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii;
f) interdicţia de a solicita sau accepta, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiilor lor publice, daruri sau alte avantaje;
g) obligaţia de a rezolva în termenele stabilite de către superiorii ierarhici lucrările repartizate;
h) interdicţia de a primi direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor sau de a discuta direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum şi de a interveni pentru soluţionarea acestor cereri;
i) obligaţia de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO