luni, 23 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (09)

01. Enumeraţi elementele specifice ale contractului administrativ

Răspuns:

a) se încheie pe baza acordului de voinţă între o autoritate a administraţiei publice sau un alt subiect autorizat de aceasta şi, de regulă, un particular;
b) părţile au obligaţia de a accepta anumite clauze reglementare stabilite prin lege sau, în baza legii, prin hotărâre a Guvernului; acestea cuprind reguli exorbitante de drept comun, clauze care nu se întâlnesc în contractele civile sau comerciale şi care evidenţiază exerciţiul puterii publice şi inegalitatea raporturilor dintre contractanţi;
c) particularul se angajează, în schimbul unei sume de bani, să asigure prestarea unui serviciu public ori să execute o lucrare publică sau să pună în valoare un bun public;
d) când interesul public o cere sau dacă executarea contractului este prea gra pentru particular ori acesta nu şi-a îndeplinit din culpă obligaţiile, autoritatea administraţiei publice poate modifica sau rezilia unilateral contractul fără a mai recurge la justiţie;
e) autoritatea administraţiei publice sau cel autorizat de aceasta nu poate ceda drepturile, interesele sau obligaţiile sale decât altei autorităţi a administraţiei publice, în condiţiile legii, iar particularul le poate ceda altei persoane, dar numai cu aprobarea autorităţii administraţiei publice;
f) soluţionarea litigiilor născute din contractele administrative sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ.

02. De câte feluri sunt contractele administrative?

Răspuns:

a) contractul de concesiune de bunuri proprietate publică;
b) contractul de achiziţii publice.

03. Definiţi contractul de concesiune de bunuri proprietate publică

Răspuns:
Acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite pe perioadă determinată unei persoane, denumită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a exploata un bun proprietate publică în schimbul unei redevenţe.

04. Enumeraţi trăsăturile contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Răspuns:

a) contractul se încheie între 2 persoane, numite concedent, respectiv concesionar, concedentul fiind o autoritate publică;
b) obiectul contractului îl constituie un bun proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
c) contractul are caracter temporar, regula fiind durata maximă de 49 de ani;
d) contractul are caracter oneros, concedentul urmărind satisfacerea unui interes public şi primirea unei redevenţe, iar concesionarul urmăreşte realizarea unui profit şi plăteşte o redevenţă;
e) contractul are caracter intuitu personae;
f) este un contract solemn, forma scrisă fiind cerută de lege ca o condiţie ad validitatem;
g) concesionarul dobândeşte dreptul şi obligaţia de exploatare a bunului;
h) concesionarul acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa.

05. Pe ce perioadă se poate prelungi contractul de concesiune prin simplul acord de voinţă al părţilor?

Răspuns:
Pe o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.

06. Cum se stabileşte durata concesiune de către concedent?

Răspuns:
Pe baza studiului de oportunitate.

07. Care sunt elementele pe care trebuie să le conţină studiul de oportunitate?

Răspuns:

a) descrierea şi identificarea bunului;
b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică realizarea concesiunii;
c) nivelul minim al redevenţei;
d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea procedurii;
e) durata estimată a contractului, etc.

08. Ce trebuie să conţină caietul de sarcini al concesiunii?

Răspuns:

a) informaţii generale privind obiectul concesiunii;
b) condiţii generale ale concesiunii;
c) condiţii de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească toate ofertele;
d) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune.

09. Enumeraţi principiile care trebuie respectate la încheierea contractelor de concesiune

Răspuns:

a) transparenţa;
b) tratamentul egal;
c) proporţionalitatea;
d) nediscriminarea;
e) libera concurenţă.

10. Care sunt procedurile de atribuire a contractului de concesiune?

Răspuns:

a) licitaţia (regula);
b) negocierea directă;
c) atribuirea directă.

11. Care este criteriul de atribuire a contractului de concesiune?

Răspuns:
Cel mai mare nivel al redevenţei.

12. Care sunt elementele pe care trebuie să le conţină contractul de concesiune?

Răspuns:
Contractul de concesiune cuprinde, pe de o parte, clauze reglementare, fiind cele cuprinse în caietul de sarcini, şi clauze convenţionale, convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini.

13. În ce condiţii are concedentul dreptul de a modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune?

Răspuns:
În motive excepţionale, legate de interesul naţional sau local. Pentru protejarea concesionarului care a suferit un prejudiciu prin modificarea unilaterală a contractului, s-a stipulat că acesta are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

14. Enumeraţi drepturile concesionarului

Răspuns:

a) de a exploata pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică care fac obiectul contractului;
b) de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopul stabilit de părţi.

15. Enumeraţi obligaţiile concesionarului

Răspuns:

a) de a asigura exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii;
b) de a plăti redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în contractul de concesiune;
c) de a depune, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare;
d) la încetarea contractului prin ajunge la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini;
e) în condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forţă majoră sau caz fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, până la preluarea acestuia de către concedent.

16. Enumeraţi drepturile concedentului

Răspuns:

a) să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar;
b) să modifice unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului.

17. Enumeraţi obligaţiile concedentului

Răspuns:

a) nu are voie să îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune;
b) nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute de lege;
c) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

18. Enumeraţi situaţiile în care încetează contractul de concesiune

Răspuns:

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, când încetează de drept în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO