sâmbătă, 28 august 2010

Test grilă drept administrativ II, 02

01. Alegeţi definiţia corectă a contractului administrativ

a) Se încheie de autorităţile administraţiei publice în calitatea lor de persoană juridică (de drept civil) şi se realizează, în principal, în regim de drept civil (de drept comun).
b) Declaraţii de voinţă prin care se afirmă anumite principii directoare sau se precizează atitudinea pe care autorităţile emitente înţeleg să o ia referitor la conducerea statului.
c) Sunt manifestări unilaterale de voinţă, făcute în scopul de a produce efecte juridice, a căror realizare este garantată de puterea publică cu care sunt înzestrate autorităţile administraţiei publice.
d) Se încheie de către autorităţile administraţiei publice şi, de regulă, un particular, în vederea realizării unui interes general sau pentru buna funcţionare a serviciilor publice. Sunt supuse regimului administrativ.

02. Care este termenul în care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă la solicitarea informaţiilor de interes public?

a) 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării;
b) 5 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării;
c) 15 zile sau, după caz, cel mult 45 de zile de la înregistrarea solicitării;
d) 5 zile sau, după caz, cel mult 60 de zile de la înregistrarea solicitării.

03. Alegeţi trăsăturile caracteristice ale actului administrativ

a) sunt emise în temeiul şi pentru realizarea puterii publice;
b) pot fi atacate în contencios constituţional;
c) respectă principiul egalităţii de şanse;
d) pot fi contestate în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

04. Daţi exemple de acte prin care se conferă un statut personal sau acte atributive de statut personal

a) autorizaţia de construcţie, actul administrativ fiscal prin care se stabileşte impozitul pe care îl datorează un cetăţean pentru clădirile pe care le deţine;
b) hotărârile consiliului local;
c) procesul-verbal de contravenţie;
d) diploma şcolară, diploma universitară, decizia de pensionare.

05. De câte feluri sunt acordurile?

a) civile, administrative, politice;
b) prealabile, concomitente, posterioare;
c) care îndeplinesc sau nu procedura administrativă prealabilă;
d) facultative, consultative, conforme.

06. Dacă după expirarea termenului stabilit de lege pentru emiterea autorizaţiei, autorităţile administraţiei publice nu au răspuns, ce poate face solicitantul?

a) îşi poate desfăşura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea, întrucât tăcerea autorităţilor trebuie interpretată ca achiesare;
b) solicitantul trebuie să considere că termenul se prelungeşte implicit cu 10 zile;
c) solicitantul va chema formula cerere de chemare în judecată a autorităţilor publice având ca obiect constatarea aprobării tacite la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă;
d) în absenţa unui document scris, solicitantul nu poate desfăşura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea.

07. Care sunt actele administrative cu caracter retroactiv?

a) actele de anulare a unor acte administrative;
b) actele prin care se conferă un statut personal sau acte atributive de statut personal;
c) actele administrative normative interpretative;
d) actele administrative jurisdicţionale.

08. Ce este suspendarea actelor administrative?

a) o modalitate prin care efectele juridice ale actelor administrative încetează, dar numai temporar, pentru o anumită perioadă de timp;
b) modalitatea specifică de încetare a efectelor juridice ale actelor administrative de către organul administrativ emitent;
c) manifestarea de voinţă a unui anumit organ în scopul de a determina încetarea efectelor juridice produse de acest act, de a-l desfiinţa;
d) încetarea definitivă pentru viitor a efectelor juridice ale unui act administrativ normativ prin emiterea unui alt act administrativ sau prin efectul legii.

09. Ce este dialogul competitiv?

a) procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia;
b) procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a-şi depune oferta;
c) procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală;
d) procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta.

10. Ce este tutela administrativă?

a) controlul efectuat de către conducătorul autorităţii administrative asupra funcţionarilor publici care fac parte din aceasta, de compartimente sau funcţionari de decizie, asupra unor diviziuni structurale ori funcţionari inferiori din cadrul aceleiaşi autorităţi administrative;
b) controlul exercitat de către autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi organe special constituite prin lege, care au atribuţii de control;
c) controlul exercitat de către autorităţile administrative ierarhic superioare asupra celor inferioare, în baza raportului de subordonare dintre ele, ori de câte ori este nevoie, fără a fi necesar să fie prevăzut în vreun text de lege;
d) controlul exercitat de către anumite organe ale administraţiei publice centrale asupra autorităţilor administrative descentralizate, în cazurile prevăzute expres de lege.


Soluţii:

01. d)
02. a)
03. a)
04. d)
05. b)
06. a), c)
07. a), c), d)
08. a)
09. c)
10. d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO