marți, 24 august 2010

Alte întrebări drept administrativ II, (14)

01. Definiţi instituţia contenciosului administrativ

Răspuns:
O formă juridică de apărare a particularilor împotriva abuzurilor administraţiei publice.

02. Care este sensul contenciosului administrativ în lumina Constituţiei revizuite?

Răspuns:
Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.

03. Care este sensul termenului de contencios administrativ conform Legii nr. 544/2004, cu modificările ulterioare?

Răspuns:
Activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

04. Care sunt principalele forme de contencios administrativ?

Răspuns:

a) contencios de anulare;
b) contencios de plină jurisdicţie.

05. Definiţi contenciosul de anulare

Răspuns:
Dreptul instanţei de contencios administrativ de a hotărâ anularea actului administrativ atacat pentru motivul emiterii acestuia cu încălcarea legii, fără a se putea pronunţa asupra despăgubirilor, problema reparării daunelor urmând să fie soluţionată de instanţele de drept comun.

06. Definiţi contenciosul de plină jurisdicţie

Răspuns:
Dreptul instanţelor de contencios administrativ de a anula actul administrativ atacat, de a obliga autoritatea administrativă să emită un act administrativ sau alt înscris, precum şi de a o obliga la despăgubiri.

07. Care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a putea promova o acţiune directă la instanţa de contencios administrativ, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004?

Răspuns:

a) condiţia referitoare la calitatea reclamantului;
b) condiţia vătămării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim;
c) condiţia atacării unui act administrativ, a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri ori a refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere;
d) condiţia ca actul administrativ să provină de la o autoritate publică;
e) condiţia privitoare la îndeplinirea procedurii administrative prealabile;
f) condiţia introducerii acţiunii în termenul prevăzut de lege.

08. În ce constă condiţia referitoare la calitatea reclamantului?

Răspuns:
Poate promova o acţiune directă la instanţa de contencios administrativ:
a) orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim;
b) Avocatul Poporului;
c) Ministerul Public;
d) autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal, în situaţia în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil;
e) prefectul;
f) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi orice subiect de drept public;
g) persoana vătămată în drepturile sau interesele sale legitime prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe ale Guvernului neconstituţionale.

09. Care este termenul de introducere a acţiunii de contencios administrativ?

Răspuns:
1 an de la data emiterii actului.

10. Care este criteriul după care se decide “legitimitatea” interesului persoanei?

Răspuns:
Un interes este legitim atunci când este ocrotit printr-o normă juridică

11. Care este situaţia asimilată actelor administrative unilaterale?

Răspuns:
Sunt asimilate actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a refuza o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal.

12. Ce este nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri?

Răspuns:
Faptul de a nu se răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen.

13. Ce este refuzul nejustificat?

Răspuns:
Exprimarea implicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane. Se asimilează refuzului nejustificat şi nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile.

14. În ce constă condiţia ca actul administrativ să emane de la o autoritate publică?

Răspuns:
Autoritatea publică trebuie interpretată în sens larg, incluzând orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care acţionează în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public, fiind asimilate însă şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.

15. În ce constă plângerea prealabilă?

Răspuns:
Prin plângere prealabilă se înţelege cererea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia. Procedura prealabilă nu se aplică în cazul refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere sau în cazul tăcerii administraţiei.

16. În ce termen trebuie exercitată procedura prealabilă?

Răspuns:
30 de zile de la data comunicării actului. Pentru motive temeinice, plângerea prealabilă poate fi introdusă şi peste termenul de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO