luni, 16 august 2010

Întrebări drept financiar (08)

01. Cine are sarcina elaborării proiectului bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale?

Răspuns:
Aceste proiecte cad în sarcina Guvernului. Ministerul Economiei şi Finanţelor răspunde de elaborarea proiectului bugetului de stat, iar Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse coordonează activitatea de întocmire a proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat.

02. Care este reperul în funcţie de care se determină indicatorii macroeconomici luaţi în calcul în procedura elaborării proiectului de buget?

Răspuns:
Strategia clădită pe politica fiscală propusă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

03. Care este termenul de definitivare a indicatorilor macroeconomici?

Răspuns:
31 martie a anului premergător celui căruia urmează să-i fie consacrat bugetul.

04. Care este termenul în care Ministerul Economiei şi Finanţelor înaintează Guvernului obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru următorul an bugetar, împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite?

Răspuns:
1 mai.

05. Care este data limită până la care ministrul economiei şi finanţelor transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare-cadru în care specifică contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, precum şi metodologiile de elaborare a acestora?

Răspuns:
1 iunie.

06. Enumeraţi metodele de evaluare a veniturilor bugetare

Răspuns:

a) metoda evaluării directe;
b) metoda reportării, cu anumite majorări, a veniturilor din anul precedent.

07. Care sunt avantajele metodei evaluării directe?

Răspuns:
Această metodă este preferabilă deoarece ea oferă perspectiva estimării reale a veniturilor, cu condiţia ca aceasta să se facă cu sinceritate şi temeinicie.

08. Care sunt avantajele metodei reportării veniturilor din anul precedent?

Răspuns:
Este mai simplă şi mai operativă, însă utilitatea ei este condiţionată de stabilirea cât mai judicioasă a proporţiei cu care se majorează cuantumul veniturilor reportate, deci tot pe baza unei estimări reale a evoluţiei probabile a veniturilor şi consumurilor supuse impozitelor directe şi respectiv indirecte.

09. Care este metoda evaluării cheltuielilor cvasi-bugetare?

Răspuns:
Este utilizată cel mai frecvent metoda denumită cvasi-automatică, care constă în reportarea – în mod automat – a cuantumului cheltuielilor din anul precedent, cu excepţia cheltuielilor pentru care se cer modificări temeinic motivate.

10. Cum se înscriu în proiectul de buget veniturile bugetare?

Răspuns:

a) venituri ordinare, curente şi din capital;
b) venituri fiscale, nefiscale şi diverse;
c) veniturile extraordinare.

11. Cum se înscriu în proiectul de buget cheltuielile bugetare?

Răspuns:

a) cheltuieli curente (formate din: cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale pentru servicii);
b) cheltuieli de capital (cu destinaţiile: cheltuieli de investiţii şi cheltuieli pentru rezerva de stat).

12. Ce trebuie să aibă în vedere ordonatorii principali de credite când întocmesc şi prezintă proiectul de buget propriu?

Răspuns:

a) să prezinte un document de politică şi strategie pentru anul bugetar respectiv şi în perspectiva anilor următori;
b) să implementeze sau să extindă finanţarea pe bază de programe;
c) să structureze şi să detalieze informaţiile cuprinse în proiectul de lege;
d) să prezinte propunerile pentru toate fondurile publice alocate provenind de la bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, credite externe, din venituri extrabugetare reţinute şi utilizate, precum şi din fonduri externe nerambursabile;
e) să inventarieze şi să prezinte toate proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile;
f) să folosească estimările multianuale.

13. Care este data limită până la care ordonatorii principali de credite au obligaţia de a depune la Ministerul Economiei şi Finanţelor propunerile lor pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul bugetar următor?

Răspuns:
15 iulie.

14. Care este data până la care proiectele de buget, împreună cu anexele acestora, se înaintează Ministerului Economiei şi Finanţelor?

Răspuns: 1
august.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO