sâmbătă, 28 august 2010

Test grilă drept administrativ II, 06

01. Care sunt actele administrative care pot fi atacate numai pentru exces de putere?

a) graţierile colective ale Parlamentului şi graţierile individuale ale Preşedintelui României;
b) actele de comandament cu caracter militar;
c) actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul;
d) actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgenţă.

02. Care sunt trăsăturile specifice funcţiei publice?

a) este creată în scopul realizării competenţei autorităţilor publice şi serviciilor publice, în general, şi ale administraţiei publice, în special;
b) se atribuie în urma licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a dialogului competitiv sau a negocierii;
c) are ca obiect prestarea unuia sau a mai multor servicii de către un particular în favoarea unei autorităţi publice;
d) are caracter de continuitate, fără limită de timp şi fără intermitenţă.

03. Ce sunt funcţiile publice specifice?

a) funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
b) funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome;
c) complexul drepturilor şi obligaţiilor de interes general stabilite potrivit legii în scopul realizării competenţei unei autorităţi sau instituţii publice de către persoane legal învestite;
d) totalitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală.

04. Care sunt gradele profesionale ale funcţiilor publice de execuţie?

a) clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a;
b) superior, principal, asistent, debutant;
c) funcţionari publici debutanţi şi funcţionari publici definitivi;
d) funcţionari supuşi statutului general şi funcţionari supuşi unor statute speciale.

05. Constituie contravenţii ale funcţionarului public

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) absenţe nemotivate de la serviciu;
c) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
d) participarea repetată la greve ilegale.

06. Definiţi delegarea

a) se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni;
b) o modalitate de încetare a raportului de serviciu care se dispune de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică prin act administrativ şi care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere;
c) se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat funcţionarul public, pe o perioadă de cel mult 180 de zile calendaristice într-un an;
d) o sancţiune disciplinară, aplicată pentru motive neimputabile funcţionarului public.

07. Destituirea din funcţia publică se dispune:

a) din cauza faptului că starea sănătăţii fizice/psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu mai este corespunzătoare;
b) la cererea funcţionarului public;
c) la expirarea termenului în care a fost ocupată, pe perioadă determinată, funcţia publică;
d) pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare.

08. Care sunt cauzele de neaplicare a sancţiunilor prevăzute în O.G. nr. 2/2001?

a) minoritatea;
b) situaţia de militar în termen;
c) legitima apărare;
d) constrângerea fizică sau morală.

09. Cum se constată contravenţia?

a) prin act administrativ unilateral;
b) prin hotărâre rămasă definitivă a unei instanţe de contencios administrativ şi fiscal;
c) prin proces-verbal;
d) prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului.

10. Lipsa următoarelor elemente din procesul-verbal de constatare a contravenţiei atrage nulitatea procesului-verbal:

a) lipsa denumirii şi sediului persoanei juridice, în cazul acesteia;
b) descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită;
c) mărturia unui alt agent constatator;
d) semnătura agentului constatator.


Soluţii:

01. a)
02. a), d)
03. nimic
04. b)
05. nimic
06. nimic
07. d)
08. b)
09. c)
10. a), b), d)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO