sâmbătă, 28 august 2010

Test grilă drept administrativ II, 03

01. Definiţi faptele materiale juridice

a) Transformări în lumea materială înconjurătoare care produc efecte juridice, independent de existenţa unei manifestări de voinţă în acest scop.
b) Fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
c) Sunt manifestări unilaterale de voinţă, făcute în scopul de a produce efecte juridice, a căror realizare este garantată de puterea publică cu care sunt înzestrate autorităţile administraţiei publice.
d) Se încheie de către autorităţile administraţiei publice şi, de regulă, un particular, în vederea realizării unui interes general sau pentru buna funcţionare a serviciilor publice. Sunt supuse regimului administrativ.

02. Refuzul comunicării informaţiilor de interes public solicitate se motivează şi se comunică:

a) pe loc;
b) în termen de 5 zile;
c) în 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării;
d) în instanţa de contencios administrativ.

03. Alegeţi trăsăturile caracteristice ale actului administrativ

a) sunt manifestări de voinţă unilaterale;
b) sunt emise în temeiul şi pentru realizarea puterii publice;
c) sunt executorii prin ele însele;
d) sunt emise pe baza legii şi pentru organizarea executării şi executarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative.

04. Daţi exemple de acte prin care se aplică constrângerea administrativă

a) hotărârile motivate ale Comisiei de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
b) ordonanţele de urgenţă ale Guvernului;
c) diploma şcolară, diploma universitară, decizia de pensionare;
d) procesul-verbal de contravenţie.

05. Care sunt formele procedurale concomitente emiterii actului administrativ?

Răspuns:

a) avizele facultative, avizele consultative, avizele conforme;
b) acordul prealabil, acordul concomitent, acordul posterior;
c) cvorumul, majoritatea cerută pentru adoptarea şi semnarea actului, motivarea actului;
d) comunicarea, publicarea, aprobarea, confirmarea actului.

06. Cum se consideră fapta funcţionarului public sau a personalului contractual din vina căruia autoritatea administraţiei publice nu a răspuns în termenul prevăzut de lege?

a) faptă penală;
b) contravenţie;
c) neglijenţă în serviciu;
d) abatere disciplinară.

07. Ce se înţelege prin anularea unui act juridic administrativ?

a) o modalitate prin care efectele juridice ale actelor administrative încetează, dar numai temporar, pentru o anumită perioadă de timp;
b) desfiinţarea efectelor juridice ale unui act administrativ de către organul emitent sau de către cel ierarhic superior;
c) manifestarea de voinţă a unui anumit organ în scopul de a determina încetarea efectelor juridice produse de acest act, de a-l desfiinţa;
d) încetarea definitivă pentru viitor a efectelor juridice ale unui act administrativ normativ prin emiterea unui alt act administrativ sau prin efectul legii.

08. Care sunt motivele suspendării actelor administrative?

a) dubii cu privinţă la legalitate;
b) nulitate absolută;
c) caducitate;
d) dubii cu privire la oportunitate.

09. Ce este licitaţia deschisă?

a) procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia;
b) procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a-şi depune oferta;
c) procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală;
d) procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta.

10. Ce înseamnă sintagma “interes legitim”, în concepţia Legii nr. 554/2004, a contenciosului administrativ?

a) un interes de tip oneros;
b) un interes la care persoana fizică sau privată ţine deosebit de mult;
c) un interes ocrotit printr-o normă juridică;
d) un interes unanim împărtăşit.

Soluţii:

01. a)
02. b)
03. a), b), c), d)
04. d)
05. c)
06. d)
07. c)
08. a), d)
09. d)
10. c)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO