sâmbătă, 28 august 2010

Test grilă drept administrativ II, 04

01. Definiţi operaţiunile materiale tehnice

a) Au fost caracterizate ca activităţi ale administraţiei publice în vederea îndeplinirii de către acestea a atribuţiilor conferite de lege, care nu produc prin ele însele efecte juridice.
b) Fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
c) Sunt manifestări unilaterale de voinţă, făcute în scopul de a produce efecte juridice, a căror realizare este garantată de puterea publică cu care sunt înzestrate autorităţile administraţiei publice.
d) Declaraţii de voinţă prin care se afirmă anumite principii directoare sau se precizează atitudinea pe care autorităţile emitente înţeleg să o ia referitor la conducerea statului.

02. Cu poate fi calificat refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi sau instituţii publice de a permite accesul la informaţiile publice?

a) constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal;
b) constituie contravenţie şi se pedepseşte conform O.G. nr. 2/2001;
c) constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară;
d) constituie abatere şi atrage răspunderea administrativă patrimonială.

03. Alegeţi trăsăturile caracteristice ale actului administrativ

a) dat fiind faptul că pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ, nu sunt obligatorii;
b) provin din cutume unanim recunoscute;
c) sunt valabile timp de 49 de ani;
d) se negociază de către părţile implicate.

04. Daţi exemple de acte administrative jurisdicţionale

a) deciziile motivate date de comisia numită de Guvern sau de preşedintele consiliului judeţean, prin care se soluţionează întâmpinările persoanelor fizice şi juridice notificate în legătură cu propunerile de expropriere;
b) hotărârile motivate ale Comisiei de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
c) actul administrativ fiscal prin care se stabileşte impozitul pe care îl datorează un cetăţean pentru clădirile pe care le deţine;
d) hotărârile comisiei de jurisdicţie a imputaţiilor.

05. Ce este cvorumul?

a) numărul de voturi necesare pentru ca hotărârea să fie valabilă şi obligatorie;
b) cerinţele obligatorii pentru valabilitatea unui proces-verbal de contravenţie;
c) operaţiunea prin care organul administrativ emitent aduce la cunoştinţa celui interesat un act administrativ;
d) procedura prin care autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii.

06. Ce se înţelege prin confirmarea unui act administrativ?

a) actul prin care un organ al administraţiei publice încunoştiinţează subiectul de drept interesat că înţelege să-şi menţină un act administrativ anterior;
b) actul prin care un organ al administraţiei publice urmăreşte să acopere un viciu al propriului său act emis anterior sau să acopere un viciu de care era lovit un act al organului inferior;
c) o aprobare dată de organul administrativ superior fără de care un act juridic anterior nu poate fi pus în executare;
d) o aprobare dată de un organ al administraţiei publice la o cerere înaintată de o persoană fizică sau juridică.

07. Ce se înţelege prin revocarea unui act juridic administrativ?

a) o modalitate prin care efectele juridice ale actelor administrative încetează, dar numai temporar, pentru o anumită perioadă de timp;
b) modalitatea specifică de încetare a efectelor juridice ale actelor administrative de către organul administrativ emitent;
c) manifestarea de voinţă a unui anumit organ în scopul de a determina încetarea efectelor juridice produse de acest act, de a-l desfiinţa;
d) încetarea definitivă pentru viitor a efectelor juridice ale unui act administrativ normativ prin emiterea unui alt act administrativ sau prin efectul legii.

08. Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este:

a) compania naţională sau societatea comercială să se afle în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea autorităţilor publice;
b) cel mai mare nivel al redevenţei;
c) promisiunea concesionarului de a renunţa la justa despăgubire în caz de modificare unilaterală a contractului;
d) cea mai bună performanţă la negocierea directă.

09. Ce este lichitaţia restrânsă?

a) procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia;
b) procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a-şi depune oferta;
c) procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală;
d) procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta.

10. Care este termenul în care poate fi introdusă acţiunea la instanţa de contencios administrativ?

a) 6 luni, dar nu mai târziu de un an;
b) 3 luni, dar nu mai târziu de 6 luni;
c) o lună, dar nu mai târziu de 3 luni;
d) 10 zile, dar nu mai târziu de 30 zile.


Soluţii:

01. a)
02. d)
03. nimic
04. a), b), d)
05. nimic
06. a), b), c)
07. b)
08. b)
09. b)
10. a)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO