duminică, 8 august 2010

Întrebări la dreptul familiei (XVIII)

01. Definiţi obligaţia legală de întreţinere

Răspuns:
Este îndatorirea impusă de lege unei persoane de a asigura altei persoane mijloacele necesare traiului, precum şi – în cazul obligaţiei de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori – a mijloacelor necesare educării şi pregătirii profesionale.

02. Enumeraţi caracterele juridice ale obligaţiei legale de întreţinere

Răspuns:

a) caracterul legal;
b) caracterul personal;
c) caracterul, în principiu, reciproc;
d) caracterul succesiv;
e) caracterul prin excelenţă variabil;
f) caracterul divizibil;

03. Din ce moment este datorată obligaţia legală de întreţinere?

Răspuns:
Întreţinerea se acordă de la data introducerii cererii de chemare în judecată, iar nu de la data pronunţării hotărârii, întrucât promovarea acţiunii semnifică punerea în întârziere a debitorului.

04. Între ce persoane există obligaţia legală de întreţinere?

Răspuns:

a) între soţ şi soţie;
b) între părinţi şi copii, fără a deosebi după cum filiaţia este firească sau adoptivă;
c) între bunici şi nepoţi;
d) între străbunici şi strănepoţi;
e) între fraţi şi surori;
f) între celelalte persoane anume prevăzute de lege, adică:

a1) între foştii soţi din căsătoria desfăcută;
b1) între foştii soţi din căsătoria desfiinţată (dar numai acela care va putea invoca beneficiul putativităţii);
c1) soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al celuilalt soţ este obligat să continue a da întreţinere pe timpul minorităţii acestuia, însă numai dacă părinţii fireşti sunt decedaţi, dispăruţi ori sunt în nevoie;
d1) moştenitorii celui obligat la întreţinerea unui copil, precum şi moştenitorii celui care, deşi nu avea obligaţia legală, a dat întreţinere unui copil, sunt datori a continua întreţinerea, fiecare în măsura valorii bunurilor moştenite, însă numai pe perioada minorităţii copilului şi în subsidiar faţă de părinţii copilului, deci doar dacă părinţii, obligaţi în primul rând, sunt decedaţi, dispăruţi ori sunt în nevoie;
e1) cel care ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar, până la stabilirea unei măsuri de protecţie, are obligaţia de a-l întreţine.

05. Care sunt regulile care compun ierarhia celor obligaţi la întreţinere?

Răspuns:

a) soţii îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi;
b) descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau mai mulţi ascendenţi, cel în grad mai apropiat este obligat înaintea celui în grad mai îndepărtat;
c) cel care adoptă este obligat la întreţinere înaintea părinţilor fireşti;
d) fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi, dar înaintea bunicilor;
e) între foştii soţi divorţaţi sau a căror căsătorie a fost desfiinţată, întreţinerea se datorează în aceeaşi ordine ca şi între soţii dintr-o căsătorie în fiinţă, adică înaintea oricărei alte persoane;
f) soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al celuilalt soţ datorează întreţinere copilului, dar numai dacă părinţii fireşti sunt decedaţi, dispăruţi ori se află în nevoie;
g) copilul întreţinut timp de cel puţin 10 ani de soţul părintelui firesc poate fi obligat la întreţinerea părintelui vitreg;
h) moştenitorii celui obligat la întreţinerea unui copil, precum şi moştenitorii celui care, deşi nu avea obligaţia legală, a dat întreţinere unui copil, sunt datori a continua întreţinerea, fiecare în măsura valorii bunurilor moştenite, însă numai pe perioada minorităţii copilului şi în subsidiar faţă de părinţii copilului, deci doar dacă părinţii, obligaţi în primul rând, sunt decedaţi, dispăruţi ori sunt în nevoie;
i) întreţinerea datorată de cel care a luat copilul pentru a-l îngriji sau proteja temporar, are prin definiţie caracter subsidiar faţă de obligaţia impusă părinţilor.

06. Care sunt condiţiile generale ale obligaţiei legale de întreţinere?

Răspuns:
Dreptul la întreţinere şi, corelativ, obligaţia de a da întreţinere devine activă, numai dacă cel îndreptăţit se află în stare de nevoie, fiind lipsit de un câştig din muncă datorită incapacităţii de a munci, iar cel virtual desemnat pentru a presta întreţinere poate fi obligat în concret numai dacă are la dispoziţie mijloacele necesare înfăptuirii acesteia.

07. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană ca să fie îndreptăţită la întreţinere?

Răspuns:

a) să se afle în stare de nevoie,
b) cauza stării de nevoie în care se găseşte să fie incapacitatea de a munci.

08. În ce constă starea de nevoie a creditorului întreţinerii?

Răspuns:
Această stare evocă neputinţa unei persoane, fie şi parţială, de a-şi procura prin mijloace proprii cele necesare traiului zilnic, adică alimente, îmbrăcăminte, locuinţă, medicamente şi alte asemenea.

09. În ce situaţie starea de nevoie se prezumă?

Răspuns:
În cazul descendentului minor.

10. Care sunt cerinţele care trebuie întrunite pentru ca o persoană să fie obligată la întreţinerea alteia?

Răspuns:

a) debitorul dispune de mijloacele necesare asigurării întreţinerii altei persoane;
b) nu există o altă persoană obligată la întreţinere înaintea debitorului nostru.

11. Există un drept de opţiune al creditorului în privinţa debitorului care-i va acorda întreţinerea?

Răspuns:
Nu.

12. Care sunt modalităţile de executare a obligaţiei legale de întreţinere?

Răspuns:

a) în natură;
b) prin echivalent bănesc;
c) parte în natură şi parte în numerar.

13. Enumeraţi cauzele generale de stingere a obligaţiei legale de întreţinere.

Răspuns:

a) dispariţia stării de nevoie a creditorului întreţinerii;
b) debitorul obligaţiei nu mai dispune de mijloace îndestulătoare prestării întreţinerii;
c) decesul creditorului sau al debitorului obligaţiei de întreţinere;
d) pierderea calităţii avute în vedere de legiuitor prin impunerea obligaţiei de întreţinere;
e) dispariţia unor cerinţe speciale anume prevăzute de lege.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO