vineri, 6 august 2010

Întrebări drept internaţional public (XVIII)

01. Ce este garanţia colectivă?

Răspuns:
Este sistemul regional prin care persoanele fizice din statele membre ale Consiliului Europei au dobândit locus standi într-o jurisdicţie internaţională. A fost pusă în aplicare printr-un mecanism tripartit, cu două organe specifice, Comisia Drepturilor Omului şi Curtea Drepturilor Omului şi cu un organ preexistent, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei.

02. Care sunt ipotezele de inadmisibilitate prevăzute la art. 27 din Convenţie?

Răspuns:

a) excluderea plângerilor anonime;
b) aplicarea principiului non bis in idem;
c) excluderea plângerii cu care a fost sesizată o altă instanţă internaţională;
d) excluderea plângerilor incompatibile ratione materiae cu CEDO;
e) excluderea plângerilor lipsite manifest de fundament;
f) excluderea plângerilor cu un caracter manifest abuziv.

03. Care este structura Curţii unice şi permanente?

Răspuns:

a) Marea Cameră;
b) Camerele;
c) Comitetele.

04. Definiţi minoritatea, în conformitate cu jurisprudenţa CPJI.

Răspuns:
O colectivitate de persoane care trăieşte într-o anumită ţară sau într-o anumită localitate, care are o rasă, o religie, o limbă şi tradiţii proprii şi care este unită prin identitatea acestei rase, religii, limbi şi acestor tradiţii, într-un sentiment de solidaritate, în scopul menţinerii cultului, asigurării instruirii şi educaţiei copiilor, conform spiritului rasei lor şi în scopul de a se întrajutora.

05. Care sunt normele de bază pentru regimul juridic al străinilor, impuse de dreptul cutumiar?

Răspuns:

a) statul pe teritoriul căruia se află străinul are obligaţia de a-i proteja persoana, interesele şi proprietatea, prin masuri preventive sau represive;
b) statul pe teritoriul căruia se află străinul nu îi poate impune acestuia comportamente contrare obligaţiilor lor de fidelitate faţă de propriul stat sau prestaţii care nu au legătură cu activităţile prestate sau bunurile deţinute pe teritoriul său.

06. Ce este standardul naţional? Dar standardul minim?

Răspuns:
Standardul naţional este fundamentat pe principiul nondiscriminării (egalitate de tratament a naţionalilor şi a străinilor).

Standardul minim este un standard internaţional general: protecţiei datorate drepturilor fundamentale inderogabile trebuie să i se adauge protecţia vieţii private, a domiciliului şi a corespodenţei sau respectul onoarei şi al reputaţiei.

07. Ce este denegarea de justiţie?

Răspuns:
Există denegare de justiţie atunci când se refuză judecata, când se întârzie nejustificat sau este obstrucţionat accesul la tribunale, când se manifestă deficienţe grave în administrarea procesului de fond sau a căii de atac, sau incapacitatea de a furniza acele garanţii care sunt considerate în general ca indispensabile unei bune administrări a justiţiei sau când există o sentinţă în mod manifest injustă.

08. Ce sunt refugiaţii? Dar persoanele deplasate?

Răspuns:
Refugiaţii sunt persoanele care au părăsit statul lor de origine, se găsesc pe teritoriul unui stat de refugiu şi refuză să se reîntoarcă în statul de origine.

Persoanele deplasate sunt cele care au fost constrânse să părăsească teritoriul naţional (acte cu caracter non-voluntar) datorită războaielor (de regulă civile) sau datorită catastrofelor naturale.

09. Ce este azilul diplomatic?

Răspuns:
Un drept al persoanelor care se refugiază în incinta misiunilro diplomatice (recunoscut doar de statele de pe continentul american).

10. Ce sunt apatrizii?

Răspuns:
Această categorie desemnează străinii care nu posedă nicio naţionalitate.

11. Definiţi societăţile transnaţionale.

Răspuns:
Întreprinderi sau firme formate dintr-un centru de decizie localizat într-o ţară şi din centre de activitate, cu sau fără personalitate juridică proprie, situate într-una sau mai multe alte ţări.

12. Definiţi investiţiile străine.

Răspuns:
Transferuri de fonduri sau echipamente dintr-un stat în altul, efectuate de rezidenţi străini, în scopul exploatării comerciale sub controlul lor.

13. Ce este naţionalizarea? Dar exproprierea?

Răspuns:
Naţionalizarea este un transfer de proprietate privată în proprietatea statului, printr-o decizie unilaterală a acestuia, motivată prin raţiuni de interes public.

Exproprierea este o deposedare imobiliară impusă autoritar.

14. Ce este confiscarea? Dar rechiziţia?

Răspuns:
Confiscarea este o privare de proprietate licită în măsura în care este o sancţiune prevăzută de legislaţia internă ca o consecinţă a unui ilicit intern.

Rechiziţia, pe timp de război, în teritoriul ocupat, este pretenţia armatei de ocupaţie de la locuitori sau administraţiile locale, de bunuri şi servicii.

15. Enumeraţi şi descrieţi trăsăturile compensaţiei.

Răspuns:
Plata compensaţiei trebuie să fie:
a) adecvată;
b) efectivă;
c) promptă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO